Zvcrinats tulks ostrouaeka

Paðu mâjas kïûst vçl tehnoloìiski progresîvâkas. Jau ðodien noteikums ir kontrolçt daþâdus darbus, izmantojot tâlruni. Lîdzîgas lietas notiek birojos. Izveidojot jaunu mâju vai atjaunojot veco mâju, domâjiet par tâ izmantoðanas çrtuma palielinâðanu.

Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti labas pârmaiòas. Mçs varam dot ðâdu ierîci pierâdîjumiem pagrabâ vai garâþâ. Diemþçl viòð ieòem nozîmîgu vietu biroju çkâ, un jebkurð troksnis nevienam netraucçs. Íermenim bûs svarîgi izmantot jebkurâ çkâ vai uzòçmumâ. Tajâ paðâ laikâ vairâk nekâ viena persona var vakuumâ, kas palielina produktivitâti. Vispirms apspriedîsim, ko çdiens atbilst jûsu prasîbâm. Iespçjams, ka mums palîdzçs paðreizçjais pârdevçjs un ieteiks konkrçta modeïa izvçli. Vislabâk ir nolîgt specializçtu kompâniju montâþai, jo slikti novietota iekârta var kavçt centrâlâ putekïsûcçja darbu. Pareizi izvçlçts putekïsûcçjs bûs energoefektîvs un viegls. Aizmirstiet par smago putekïsûcçju ap çku un meklçjot dzîvokli, lai varçtu to savienot.

Tâ sauktie gudrâs mâjas nesen ir ieguvuði publicitâti. Kâdas ir viòu „zinâðanas”? Iekârtâs uzstâdîtâs sistçmas ïauj mums ïoti plaði rîkoties daudzâs ierîcçs. Îpaðs viedtâlruòa pieteikums ïauj piekïût tâdiem priekðlikumiem kâ loga korekcija, baroðanas izslçgðana, apsildes ieslçgðana vai durvju aizvçrðanas pârbaude. Padomâjiet, cik reizes es biju pârsteigts, kad es atstâju mâju vai izslçdzu katru ierîci, vai, ja esat to bloíçjis durvju vidû. Jûs varat âtri nebût tik noraizçjies un vienkârði pârbaudît to, bet veiksmîgi, kad jums tiks iesniegta trauksme, labojiet savu kïûdu. Ðâdas kameras dabiskâ daïa ir uzraudzîba un visu veidu trauksmes signâli ar tendenèu detektoriem un tâlu uzlabotiem droðîbas lîdzekïiem. Jûsu mâjâs var patstâvîgi nosûtît informâciju droðîbas uzòçmumam vai policijai. Zaglis domâs divreiz, pirms mçìinât aplaupît ðâdu mâju.

Novatoriskas tehnoloìijas ïauj mums ietaupît vairâk klimata un rûpes. Manuprât, tie ir dârgi ietaupîjumi un ieguldîjumi ðâda veida sistçmâs. Jûs to nenoþçlosiet!