Zinadanas par tabulas valodu

Paðlaik darba devçji arvien vairâk pievçrð uzmanîbu valodu apguvei gan mûsu darbiniekiem, gan darba kandidâtiem. Agrâk, ar parastu valodu apguvi vai pat nezinot neko citu kâ vietçjo, bija svarîgi iegût gandrîz jebkuru darbu. Ðobrîd vienmçr ir jâzina viena valoda uz kuìa, kas garantç pamata sarunu.

https://ecuproduct.com/lv/princess-hair-labakais-veids-dabiski-skaistiem-matiem/Princess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

Poïu valodu apguves lîmenis ik gadu dzîvo. Ðodien, pirmâs un vidçjâs skolas zinâtnçs, kâ arî vidusskolâs, sveðvaloda tiek mâcîta ik pa laikam. Pçtîjumi liecina, ka sievietes, kas zina vairâk nekâ vienu sveðvalodu, ir augstâkas par lîdz 50% atalgojumu no darbiniekiem bez ðâdâm prasmçm. Ko mçs varam izmantot ðâdai valodu apguvei? Tâdçjâdi ir ïoti noderîgs jautâjums, kas ir priekðmeta priekðmets. Tagad biroja darbos (no baltâ apkakles sveðvalodu mâcîðanâs tiek izmantota praktiski visâm iespçjamâm lietâm. Sâkot ar attiecîbâm ar ârvalstu klientiem, piegâdâtâjiem, saòçmçjiem vai raþotâjiem, dokumentu tulkoðanâ, bieþam kontaktam ar tuviem draugiem, kas nav poïi, un tâpçc arvien bieþâk sastopama mûsdienu pasaulç. Turklât valodu apguve ir noderîga, ceïojot uz ârzemçm, parasti pietiek, lai runâtu angïu, spâòu vai krievu valodâ, bet uz vietas vçl joprojâm ir daudz íînieðu, japâòu un korejieðu valodas - neliela iemesla dçï: lielâkâ daïa produkcijas ir pârcçlies uz Âzijas galiem, tâpçc ir nepiecieðami profesionâïi, kuri zina ðîs valodas. Dokumentu tulkoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu un vçlas, lai tulkotâji parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu apkopoto informâciju, mçs ievçrojam secinâjumu, ka ir lieliski mâcîties valodas, jo mçs ne tikai uzturam un noòemam jaunas kultûras, bet pasaule ir atkarîga no virziena, kurâ mçs bûsim mazâk toleranti ar cilvçkiem, kas tos pazîst.