Zemcjuma sastatnes

Daudzas sievietes brînâs, vai slîpmaðînas pirkðana atmaksâjas. Viss vçlas izmantot. Ja grieðanas maðîna veido tikai nâkamo iekârtu, kas rotâ virtuves skaitîtâju, pirkums ir jâpârtrauc. Veiksmîgi, kad mçs novçrtçjam komfortu, bet virtuvç mçs pavadâm diezgan daudz laika, gatavojot vakariòas un desertus, lîdz ðim ir ideâls veids!

Slîpçtâjs ir lieliska iespçja vidçjam nazim. Pateicoties tam, mçs pâris sekundçs sagrieþam maizi uz taisna biezuma. Tas pats attiecas uz aukstâm gaïâm un sieriem - viegli un viegli, un galvenokârt estçtiski. Tas parasti nav gadîjums, kad kaujâ nonâk tikai grieðanas dçlis un nazis.

Svarîgâkie faktoriNozîmîgâkie ðíçlçja aspekti ir rotçjoðs asmens ar grieðanas biezuma regulçðanu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût gludi vai zobaini. Pirmie ir ideâli piemçroti siera un desu grieðanai, savukârt tie ir universâli. Ideâlâ gadîjumâ, ja asmeòi ir izgatavoti no rûdîta tçrauda, jo tie ir izturîgâki. Ja jûs meklçjat griezçjinstrumentu, mçs varam meklçt tos, kas izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda vai titâna, vai arî tie, kas izgatavoti no mâkslîgâ íermeòa - plastmasas ir pietiekami, lai tos lietotu mâjâs. Tas attiecas uz padevçju. Ka mums ir jçga lietot ierîci bieþi, izvçlamies tçrauda, un plastmasas paplâtes darbosies cilvçkiem, kas retâk çdîs. Jums ir arî jâpievçrð uzmanîba, tas ir, ðíçlçjam tiek dota saistviela - bez viòa mçs esam pakïauti ne tikai daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt pirkstu zudumam.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji montâþai bieþi pievieno citus interesantus sîkrîkus. Viens no tiem ir paplâtes ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana kïûst higiçniskâka, un mçs esam daþi tîrîðanas veidi. Vçl viena interesanta garða ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir liels?Ðâds mâjokïa maksâjums parasti ir 150-400 PLN. Tirgû ir arî iebûvçti griezçji, un to cena svârstâs no PLN 500 lîdz PLN 1500. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un çdinâðanas uzòçmumiem, ir strauji nozîmîgi izdevumi 2000–2000 PLN apmçrâ. Kaut arî tos âtri nopirkt, kad mçs to pârveidojam par saglabâtu laiku.