Wms klases it sistcma

Interesanta ideja par uzòçmuma izveidi ir daïa no panâkumiem. Otrâ daïa ir rûpçties par visiem oficiâlajiem jautâjumiem, atbilstoðu segregâciju, pasûtot tekstus uzòçmumâ, lai jûs varçtu atrast tos paði, piemçram, PIP kontroles gadîjumâ, arî jûsu paðu amatpersonas. Uzòçmçjdarbîbas vadîbu veicinoðo iekârtu var uzvarçt no integrçtâm IT programmâm. Pçdçjie, kas padara atzîðanu daudzu klientu vidû, ir daïa no Optima programmâm.

Multilan Active

Ieinteresçtâs personas var no optima demo programmas viedokïa uzzîmçt un pârbaudît to funkcionalitâti, veikt saskarnes novçrtçjumu utt. Programmu var pieprasît arî kompaktdiskâ vai tieðsaistes licencç. Demo versija ir redzama 60 dienas. Programma nodroðina Windows vidi (Windows 7 operçtâjsistçma (kopâ ar sâkuma versiju, Windows Vista 2. servisa pakotni, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 2. servisa pakotni, Windows Server 2008 2. servisa pakotni, Windows Server 2008 R2. Ieteicamâ minimâlâ ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. Sistçmas administratoram ir jâinstalç programma. Instalâcijas process ir pirms garantijas nosacîjumu apstiprinâðanas, licences arî izòçmuma kârtas. Tad instalçtâjs pârbauda, vai dators ir pareizi konfigurçts programmai Comarch OPTIMA. Nâkamais solis ir izvçlçties aktîvos moduïus.Lietotâjs izvçlas moduïus, kuriem licence ir iegâdâta. Izvilktie elementi bûs spçcîgi vçlâk, lai ieviestu dzelzceïu programmas uzbûvç: Program / Utilities / Operators. Programma Comarch OPTIMA ir datu bâze. Veiksmîgi, kad lietotâjs jau ir uzstâdîjis un çrts serveris, tas tiek veidots programmas vajadzîbâm. Pçc bûvniecîbas nevçlaties restartçt datoru.