Viriedu apicrbu rathotajs

Karstajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâs apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði pârvietoðanâs sezonai. No auditorijas mçs pat varçjâm atrast vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs ilga visstingrâkajâ brîdî, un viss sagatavojâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi pieticîgiem un vieglajiem audumiem ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairîgâkâs, krâðòâkâs maxi svârki, kas radâs tamborçtâ izmçrâ. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar skaistiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika izveidota arî paðreizçjai ceremonijai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daudzas no modernâkâs kolekcijas drçbçm tika izsolîtas. No paðreizçjiem pârdoðanas ienâkumiem bûs zinâms Polijas bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un praktiskas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti piedâvâjis savu rezultâtu, un, kad izsoles priekðmets bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodienas raþotnçs ieradîsies maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu datoru tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionâros.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðobrîd daudzu labâko ðuvçju, drçbnieku un arhitektu priekðâ. Katru reizi ðis nosaukums ietver kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm liela atzinîba, ka pat pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas garâ rindâ. Ðîs kolekcijas izmanto ðo dienu.Ðî zîmola ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti populâra patçrçtâju vidû, vairâk gan laukâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk un nerunâ par saòemto atalgojuma spçku, un kas izmanto ðo produktu vislielâko vçrtîbu.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs