Valodas zinadanas

Tulkojumi, neatkarîgi no to rakstura, neapðaubâmi prasa izcilu sveðvalodas apguvi kopâ ar tâs kultûras kontekstu. Tomçr ir tulkojumi, kas pieder pie lçtiem stresa faktoriem, mazâk sareþìîti arî tiem, kas vçlas no tulka iesaistîties simtprocentîgi no sevis, un kas papildus piemçro lielu stresu. Kâdus tulkojumus mçs runâjam? Tâs ir vienâdas secîgas interpretâcijas.

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/Revitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Kas ir tas pats?

Mutiskâ tulkoðana notiek mutiskâs tulkoðanas grupâ. Ðis fakts vien liek, lai tulkotâjs bûtu ïoti saspringts. Ðâdi tulkojumi sastâv no fakta, ka runâtâjs vispirms runâ, un, kad viòð klusç, tulkotâjs sniedz klausîtâjiem to paðu principu, bet jau ir tulkots mçría valodâ. Protams, runâtâjs ir labi informçts par paðreizçjo situâciju, ka viòam ir jâveic atbilstoði pârtraukumi, pienâcîgi òemot vçrâ, vai tulkotâjs nodod informâciju un sniedz tulkojumu, vai tikai viòð klausâs, un, pateicoties tam, ko viòð atceras, pârraida augstâko saturu.

Tâtad ðâda noteikðana ir vienkârða?

Ar garantiju, ka viòi neiederas populâri, pat ja tie tiek tulkoti, principi bija funkcionâli, nespeciâlisti. Paðreizçjâ tulkojumu þanrâ ir jâòem vçrâ fakts, ka tulkotâjam ir pilnîbâ jâzina valoda. Viòð nav vârdnîcas rîcîbâ, tâpat kâ viòa kolçìi, kas atrodas birojâ, un mâca daþus dokumentus. Viòð sûdzas par ðo periodu. Tulkojums jâveic arî ðeit. Diemþçl 24 vai 48 stundu laikâ. Bet paðlaik regulâri klausîtâju priekðâ. Un tulkotâjam ir jâbût ne tikai personai, kas pilnîgi runâ valodâ, bet arî ir paðpârvalde, izturîga pret ievainojumiem un pilnîgi atceras to, ko dzird.

Secîga informâcija ir sareþìîta. Tomçr ir arî cilvçki, kas ir pilnîgi sapratuði ðâda tulkojuma mâkslu. Polijâ neapðaubâmi ir daudz lielisku tulkotâju, kas strâdâ pçc iespçjas plaðâkâ lîmenî. Mçs tos redzam daþâdâs biznesa tikðanâs, preses konferencçs un sarunâs.