Vakuumplusmas

Jau kâdu laiku Polijas reìionâ vçrojama pârtikas produktu klâtbûtne. Tas jo îpaði attiecas uz tiem, kas ir îpaði viegli sadalâmi. Es domâju, ka ðî ir acîmredzama problçma, jo tas pakïauj mûsu tautieðus bada. Jebkurâ gadîjumâ, nevis viòu paðu dçï, jo lîdzîga tendence sâkas visâ Eiropâ. Es nerunâju par Âfriku, kur ir milzîgs mçris.

Mçs jau esam ïoti tuvu ðîs tçmas risinâðanai. Ir izgudroti vakuuma maisi, kas liek mums uzglabât pârtiku absolûtos vakuuma apstâkïos, nesaistot tos ar atmosfçras gaisu. Pateicoties tam, aerobo baktçriju darbs, kas izraisa organisko vielu sadalîðanos dabîgâs vielâs, kas ir ïoti toksiskas cilvçkiem, ir neparasts. Tas ir pçdçjais vienkârðais pârtikas saindçðanâs iemesls, kas ïauj daudzu gadu nâves gadîjumiem nozîmîgâm devâm.Kâ jûs izveidojat ðos vakuuma maisiòus? Pirmkârt, ir nepiecieðami apzinâti instrumenti, lai tos izmantotu, ko mçs izlemsim kâ vakuuma iepakoðanas maðînu. Tas ir aprîkots ar lielu plastmasas maisiòu komplektu, kurâ mûsu produkts tiks iesaiòots. Kur mçs varam saòemt ðâdu piederumu un piederumus? & Nbsp; Krakovas vakuuma maisiòi ir lçti visos profesionâlajos çdinâðanas veikalos, kâ arî internetâ.Tagad pâriet no vârdiem uz darbiem. Kâdâ veidâ jums vajadzçtu izmantot ðo ierîci? Mçs izvietojam jûsu produktu viòa speciâlistu skaitîtâjâ. Kopumâ tam jâbût ierîces melnajâ virsmâ. Pretçjâ gadîjumâ tas nebûs iesaiòots folijâ. Diemþçl ir noslçpums, ka pat neliela pârraudzîba var izraisît pârtikas inficçðanos.Kad esat ievietojis gaïu, augïus, dârzeòus, vakariòas vai jauna veida pârtiku, nospiediet pogu no mâjokïa valsts. Veiciet preventîvus pasâkumus, lai vakuuma iepakoðanas maðîna mums nebojâtu. Piecpadsmit otrajâ sistçmâ pârtika ir cieði jâiepako ar iepakojumu. Kâ redzat, iepakotâja izmantoðana ir ïoti vienkârða.Es domâju, ka ðîs modernâs ierîces fakts ir tik labs, ka tai vajadzçtu interesçt katru vieglo cilvçku. Man ir iespçja faktiski palikt lietâ. Tikmçr es arî ardievu ðâdu tekstu.