Vakuuma iepakojums

Vakuuma iepakojums ir nepiecieðams, jo mçs vçlamies uzglabât produktus ilgâk. Tie kalpo pârtikas droðîbai transportçðanas un uzglabâðanas laikâ. Tirgû tiek pârdoti daudzi vakuuma iepakoðanas iekârtu veidi. Mçs atðíiram divus ðî çdiena galvenos klientus.

Paleðu iepakoðanas maðînaPastâv kameras un sloksnes iepakoðanas maðînas. Abas formas ir tieðie lçmumi un priekðrocîbas. Ventrikulârâ vakuuma iepakoðanas iekârta rada gaisa iesûknçðanas vçrtîbu no ierîces iekðpuses. Iepakotâs preces centrâlajâ kamerâ ir pilnîbâ aizvçrtas. Tas palîdz atkârtot procesu un ir vçrtîga iezîme ar neskaitâmu iepakoto preèu summu, tâpçc ðâda veida ierîce tiks izmantota konkrçtos uzòçmumos. Ðâda veida bagâþas automobiïiem ir vienkârðas filmas, kas paredzçtas pieauguðo izvçlei un ir salîdzinoði lçtas.

Iepakoðanas maðînaJaunais konstrukcijas risinâjums ir slokðòu blîvçtâjs. Ðeit iepakotâs preces atrodas ârpus iepakoðanas ierîces. Interjerâ ievieto tikai folijas maisiòa galu. Tâpçc viss process ir lçnâks nekâ kameras iesaiòotâja panâkumiem, un tam ir jâuzrauga darbinieks. Dârgâki maisiòi ir nepiecieðami ðâda veida iekârtâm. Tomçr ðîs kameras iepakoðanas maðînas modeïa iezîme ir iespçja iepakot nestandarta izstrâdâjumu, kas nav ievietots kamerâ. Ðîs iekârtu kategorijas piedâvâ daudzi raþotâji.

Tepro vakuuma iepakoðanas iekârtaTepro vakuuma iesaiòoðanas maðînu ieteicams izmantot ar dârgakmeòiem un labi pârdomâtu konstrukciju, kas balstîta uz 50 gadu pieredzi. Tepro piedâvâ pilnu iepakoðanas iekârtu klâstu. Ir arî vienkârði rîki, lai apmierinâtu mâjokli, kad un papildus pielâgojas çdinâðanas iekârtâm. Vakuuma iepakoðanas iekârtu cenu diapazons svârstâs no daþiem simtiem labu lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Svarîgâkâs iepakoðanas iekârtu priekðrocîbasZîmoli, kuriem ir vçrts pievçrst uzmanîbu, izvçloties iepakoðanas maðînu:- sûkòa efektivitâte, kas tiek tieði novietota uz ierîces jaudas.- kameras izmçrs vai blîvçðanas stieòa garums- enerìija un formas, kas ïaus jums pielâgot trauku Polijas telpâs.- somas cena konkrçtam vakuuma iepakoðanas maðînam.- ar lielâkâm ierîcçm ir vçrts redzçt, vai ir paredzçts ratiòð, kas atvieglo kustîbu.