Vakuuma iepakojums foruma

Pârtikas produktus arvien vairâk glabâ îpaðos apstâkïos, lai pagarinâtu uzglabâðanas laiku un vçl vairâk samazinâtu bojâjumu risku saistîbâ ar gaisu vai jauniem materiâliem. Patlaban pârtikas vakuuma iepakojums ir atrodams ne tikai veikalos, bet arî çdinâðanas nolûkos, tas ir, vietçjos dzîvokïos. Pârtikas uzglabâðanai tâs apstâkïos, pat daudzus mçneðus, tiks nopirkts vakuuma iepakojums.

Ko nozîmç vakuuma pârtikas iepakoðana? Ðâda nozîme ir îpaðiem plastmasas maisiòu vai plastmasas konteineru veidiem, kuros tiek raþoti pârtikas produkti. Pçc tam, izmantojot specializçtas ierîces no tvertnes vai maisa, gaiss tiek noòemts, un plastmasas konteiners vai maisiòð ir îpaði noslçgts (plastmasas maisiòð ir un ir metinâts. Mâjas apstâkïos vakuums tiek iesûkts, izmantojot speciâlu manuâlo sûkni.

Ko nozîmç pârtikas vakuuma iepakojums? Tas noteikti palielina daþâdu pârtikas produktu uzglabâðanas laiku. Vakuuma saldçtavâs gaïu, kas ir vakuuma noslçgumâ, visticamâk, ievietos 26 mçneðus, kâ arî ievçrojami pagarina íermeòa glabâðanas laiku ledusskapî vai vaïîgos produktos, ko pârvadâ istabas temperatûrâ. Vakuuma konteineri aizsargâ pârtiku pret gaisa iedarbîbu, bet vienlaikus arî ar sçnçm vai mikroorganismiem, kas bieþi izraisa pârtikas bojâðanos. Putekïsûcçji slçgtie produkti saglabâ visu garðu un aromâtu, saglabâjot to struktûru.

Privâtajos dzîvokïos tiek izmantotas arî îpaðas vakuuma noslçgtâs burkas konservu uzglabâðanai un speciâli aizbâþòi pudeïu vakuuma noslçgðanai. Pateicoties aizbâþòiem pçc vîna atvçrðanas, ko jûs dzîvojat ne 2 dienas, bet 20 - 25 dienas. Koríis aizsargâ vînu pret oksidâciju, un viens vîns saglabâ visu garðu un smarþu.

Papildus pârtikas produktiem vakuuma konteineros var uzglabât arî apìçrbu, kam ir mazâk vietas, pateicoties vakuuma izmantoðanai iepakoðanai.