Un paragon apdrodinadana

Visi no mums zina nelielu papîra gabalu, ko mçs saòemam no kases pçc pabeigtiem pirkumiem. Tomçr daþi cilvçki zina, kâdi dati no saòemðanas no kases aparâta mums patieðâm ir labi, arî to, ko tâ nozîmç, lai tos atrastu, nemaz nerunâjot par to, kas tajâ patieðâm ir detalizçti.

Pirmâ lieta, kas mûs ietekmç, ir produkta cena - un, iespçjams, ir veiksmîgâkâ asociâcija. Pats pirkuma izmaksas nav viss. Reklâmu kontâ no kases râda, kas, izòemot vienu produkta cenu, pielâgojas cenai, kas mums ir nepiecieðama, lai samaksâtu kasç. Citiem vârdiem sakot, papildus cenai ar jau iekïauto rezervi ir uzskaitîtas arî konkrçtu nodokïu summas, kas norâdîtas procentos, kâ arî visas izmaksas, kas ietekmç produkta cenu komandâ.

Tas ir tikai sâkums. Vçl viens svarîgs izdrukas faktors ir tâs veikala adrese, kurâ mçs veicâm pirkumu, un tâs nodokïu identifikâcijas numurs (NIP. Zinot ðîs piezîmes, mçs zinâsim, kas jâiepazîstas, ja mçs pçrkam, piemçram, bojâtu aprîkojumu, tas ir, mums bûs jâatdod beidzies pârtika. Pat ja pârdoðanas vieta nav mûþîga un tâ ir sliekðòa suns, ðajâ sarakstâ atradîsim nodokïu maksâtâja atraðanâs vietas adresi, mçs varçsim to viegli atrast.

Dati par kases aparâta kontu parâda arî konkrçto pârdoðanas laiku. Tâpçc no patçrçtâja viedokïa, ka dzçriens no svarîgâkajiem elementiem. Pateicoties tam, pirkuma apliecinâjums skaidri parâda, kad mçs to esam pabeiguði, un nekavçjoties apzinâs jautâjumus par iespçjamâm neskaidrîbâm, òemot vçrâ nepiecieðamîbu iesniegt sûdzîbu. Tikai pateicoties ðim ierakstam, iekârtu garantijas remonta gaita ir tikpat vienkârða. & Nbsp; Posnet kases aparâts ir ideâli piemçrots pârdoðanas ierakstîðanai un pareizu pirkumu apliecinâjumu drukâðanai.

Papildus saturam, kas paredzçts galvenokârt pircçjam, reklâma uz kases aparâta saòemtajâ kvîtî ir svarîga arî nodokïu iestâdçm. Uzòçmuma vadîðana ir tikai par nodokïu nomaksu. Ðâ iemesla dçï uz jebkura izdrukâtâ kvîts ir tâ numurs, kas nodroðina vieglâku kontroli, ja tas ir nepiecieðams.Vçl viens pieminçðanas elements ir to lîdzekïu apraksts, ar kuriem darîjums tika nodots - vai nu skaidrâ naudâ, vai ar maksâjumu karti. Tas ievçrojami atvieglo grâmatvedîbas un uzskaites efektu nodokïu iestâdç.Kâ zinâms, finanðu bankas zinâðanas par kontu ir paradoksâli ïoti prestiþas. Vçl svarîgâk - ne tikai tas, kurð izveido ekonomisko kampaòu, bet arî biroji un, pats galvenais, pats patçrçtâjs.