Ugunsgrcku un spradzienu novcrdana darba vieta

Aizsardzîba pret eksploziju ir aizsardzîba pret sprâdzienu, kas ir viena no svarîgâkajâm aktivitâtçm telpâs, ko apdraud ðâda eksplozija. Pçc pareizas aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanas jâizstrâdâ laba droðîbas metode pret eksploziju. Ðie risinâjumi tiks izmantoti galvenokârt pilnâs zonâs, kas katrâ radîjumâ ir pakïautas ugunsgrçka riskam.

Tajâ paðâ laikâ apspriestâs sistçmas tiks izmantotas, kur pastâv sprâdzienbîstami putekïi rûpniecîbâ. Sprâdzienbîstamîbas plâns rada bûtisku faktoru sprâdziena novçrðanai. Ðis process pirmâm kârtâm ir saistîts ar pirmâ sprâdziena atzîðanu. Pçc tam izmantojiet aìentu, lai novçrstu ierîces sprâdzienu. Pateicoties tam, sprâdziens pats neatkârtojas un arî pçc aizdegðanâs tiek nomâkts. Tas viss nozîmç, ka uguns neizplatâs. Ðî skola ir viena no visizplatîtâkajâm aizsardzîbas pret sprâdzieniem metodçm, un, ja tagad tâ saòems apdroðinâðanu pret saviem produktiem. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Ðo posmu papildina tâdi elementi kâ ugunsdzçðanas cilindri, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Nâkamais solis ir atvieglot sprâdzienu. Ðis process galvenokârt ir saistîts ar sprâdziena seku likvidçðanu ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîces iekðienç atgrieþas vidçjâ lîmenî. Starp reljefa sistçmâm, dekompresijas paneïiem, amortizatoriem ar paðaizverçjoðu bloku un necaurlaidîgâm atbrîvoðanas sistçmâm tiek nomainîtas. Ðî sprâdziendroðîbas sistçmas stadija ir sprâdziena atvienoðana. Ðî ir komanda, kas izslçdz sprâdzienu. Viòa plâns, pirmkârt, ir cauruïvadu vai kanâlu slçgðana. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka abas iepriekðçjâs metodes likvidç tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþas sprâdziena atlikuðâs sekas var iziet cauri cauruïvadiem un kanâliem, kurus var ietekmçt sekundârie sprâdzieni, kas joprojâm ir dramatiski. Tâdçjâdi slçgðanas sistçma òem vçrâ plânu, kâ novçrst jau minçtos sekundâros sprâdzienus. Piemçram, ir cilindri ar ugunsdzçsîbas elementu, slçgvârstiem, slçgvârstu vârstiem, sprâdziena izslçgðanas sistçmâm un pretvârstiem, kas lîdzîgi tiem.