Udens tvaika reakcija

Ûdens tvaiki ir parasti lietotais ugunsdzçðanas lîdzeklis. To lieto tikai slçgtâs telpâs ar zemu kubikâciju. Tvaika izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai plaðâs telpâs nedod vçlamo efektu. Tvaikam ir mazs, veselîgs svars, un tâ nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju atklâtâ vietâ.

Telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3, ieteicams izmantot tvaiku. Tad tam vajadzçtu dzîvot slçgtâ telpâ. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk ûdens tvaiki ir saistîti ar ugunsgrçku dzçðanu, kas var atrasties koka þâvçtâjos, uzliesmojoðâs glabâtavâs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, interjeros ar vulkanizâcijas katliem vai laboðanas kolonnâm.Tvaiku kâ ugunsdzçsîbas lîdzekli noteikti izmanto, lai nodzçstu cietus íermeòus, kas tipiskâ temperatûras apstâkïos nereaìç uz ûdeni. Galu galâ nav lietderîgi ugunsgrçku dzçðanai izmantot tvaiku, ja sadedzinâðanas materiâli tiks iznîcinâti saskarç ar tvaiku.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai samazina skâbekïa koncentrâciju lîdz stâvoklim, kurâ smçíçðanas process ir slikts. Ûdens tvaiks atðíaida degoðos spirtus degðanas zonâ.Visefektîvâkais un ekonomiskâkais ir ugunsgrçka dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek piegâdâta ar spiedienu no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiku kâ ugunsdzçðanas metodi var kombinçt tikai pçdçjâs vietâs, kas ir pârliecinâtas, ka cilvçki tos neizmanto. Ar augstspiediena palîdzîbu ugunsdzçðanas tvaiks var kaitçt veselîbai un pat bût cilvçks.