Uawuuawy depresija

Ðajâ depresijas posmâ var veikt paðnâvîbu. Cilvçks plaðâ jaunieðâ nespçj pat òemt jautâjumus sev, lai, viena iemesla dçï, viòð varçtu rîkoties. Parasti visbieþâk sastopamais paðnâvîbas domas kalnos ir vîrieðu neârstçta depresija, un domas par paðnâvîbu ir depresijas galçjâ stadija. Par kâzâm tie nenotiek âtri. Tie palielinâs, jo laika gaitâ, sâkot ar sliktu garastâvokli, miega problçmâm, zemu paðcieòu un parasti saprotot atkâpðanos un iespçju trûkumu. Kâ redzat, visi paðnâvîbu mçìinâjumi ir novçrðami, tomçr tikai un tikai tad, kad tiek diagnosticçta un pienâcîgi ârstçta augoðâ depresija, un ïaunuma persona tiek pienâcîgi rûpçta. Nav iespçjams pârliecinât pacientu pârtraukt domât par gatavoðanos sev. Pârliecinât, ka çdiens ir liels, un ðis risinâjums ir slims, viòiem nav ne jausmas, jo cilvçks, kas cieð no depresijas, var novçrtçt sevi un tuvâko nâkotni tikai no negatîvas, nomâcoðas puses. Kâ redzat, visas depresîvâs domas, kas parâdâs augðup, jârîkojas farmakoloìiski, un ârkârtçjos gadîjumos vai vairâk laika, kad mçìina izvairîties no blakus esoðas eksistences, var bût nepiecieðama hospitalizâcija kvalificçta personâla aprûpç.

Daþi cilvçki, kas cieð no depresijas ar paðnâvîbas tendencçm, ir pârliecinoði informçti savu ârstu, ka viòu veselîba ir atgriezusies pie principa. Atseviðíos gadîjumos meli atklâðana ir papildu, it îpaði, ja pie viòa ieradâs ïoti intensîvs pacients, bet nereti nav neparasti, ka krâpðana nav atpazîta, kâ rezultâtâ slims, atòemts atbilstoðs preparâts un aizsardzîba, ir tiesîgs apglabât mûsu dzîvi. Atseviðíos gadîjumos kâzâm salîdzinoði reti var novçrot atseviðíu grupu veidoðanos, kas cieð no plâna, kurâ galvenâ uzmanîba pievçrsta paðnâvnieciskâm kaislîbâm, kopîgi saglabâjot vçlmi saîsinât savu mâjokli un radît kaut kâdas sanâksmes, kurâs pacienti uzòemas tirgus. paðnâvîba. Ne visi veic ârstçðanu pietiekami âtri. Viòi pilnîbâ un apzinâs situâciju no pçdçjâs, ka viòi var bût dusmîgi. Kad parâdâs pirmâs paðnâvîbas tendences, tikðanâs laiks ar speciâlistu ir pârâk liels. Un katru dienu, jebkurâ nedçïas dienâ, cilvçki, kas ir pârâk nomâkti, var izsaukt bezmaksas zilo lîniju, kas piedâvâ pakalpojumu un palîdzçs personîgajâm cieðanâm, bet pietiekami, lai ïautu apmeklçt ârstu.Tagad Polijâ ik gadu apcietina aptuveni tûkstoð cilvçku. Diemþçl, bûsiet vientuïð, sazinieties ar speciâlistu!