Tulkotajs onet

Vienlaicîga tulka darbs ir ârkârtîgi sareþìîts, un tas nav atkarîgs no valodas mâcîðanas. Ir obligâti, lai ðî paziòojuma kandidâts bûtu skaidri skaidrs, nevis tikai par iecietîbu atklât sevi oriìinâlvalodâ.

Tulka darbiniekiem jâbût atbilstoðâm samierinâðanas prasmçm. Zinâðanas nav starpnieks, un viòa persona païaujas tikai uz vienu vai otru no tâs. Informâcijai arî nevajadzçtu bût par spçli, to nekâdâ gadîjumâ nedrîkst mainît. Tomçr tâdâ secîbâ, kâdâ tiek îstenota dzîva diskusija, tulkotâja kâ personas, kas tonizç attiecîgo sievieðu apgalvojumus, lomu nevar pârvçrtçt. Tulks bieþi vien savai funkcijai izlemj, vai tulkot burtiski to, ko viòa vai viòas lietotâjs saka, vai ïaut sevi smalki tonçt.

Vienlaicîgajam tulka skaitam jâbût ârkârtîgi gludam un atjaunojoðam citu cilvçku - personu - klâtbûtnei. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst bût paaugstinâta jutîba un emocionâla. Turklât viòam vajadzçtu strâdât bez atrunâm un âtri pieòemt lçmumus.

Protams, tâs valodu efektivitâte ir arî plaða - ja ne vislielâkâ - nozîme. Tulks ir vissareþìîtâkais uzdevums ar citiem tulkotâjiem, jo parasti pçdçjam nav noteikts termiòð, lai pârbaudîtu jebkuru vârdu vai frâzi, piemçram, frâzi vârdnîcâ. Atgâdinâjums par atkârtoðanos tiek izmantots kâ zaïð, diskusiju vai sarunu gadîjumâ tas var bûtiski ietekmçt nolîguma situâciju. Turklât vienmçrîga tulkoðana ietaupa laiku, un tas pats - kâ jûs zinât - rûpnîcâ rada îpaði nozîmîgu.

Ja mçs domâjam par ceïu kâ tulku, mums ir jâdomâ par to, vai mçs esam, saskaroties ar stresu, kas saistîta ar ðo lomu un turpmâko atbildîbu. Ðis darbs tomçr ïaus pieprasît izcilus cilvçkus, pârvietoties pa pasauli un pastâvîgi attîstîties. Tulkotâja iekðienç viòam pastâvîgi jâmâcâs no viòa tulkojumu priekðmeta - un tajâ paðâ dienâ, kad viòð var radît rakstniekiem, un otrâ dienâ piedalîties tehnoloìiskajâ un medicîniskajâ simpozijâ. Viss ir atkarîgs tikai no viòa kompetencçm un mâksla, kas ïauj âtri iegût vârdus.

Visattîstîtâkie sinhronie tulkotâji spçj nopelnît patieðâm lielas summas, kas bûtu smaga atlîdzîba par lielu darbu.