Tulkodana

Mutiskâ tulkoðana beidzot sûdzas par saziòu starp diviem cilvçkiem, kuri ðajâ valodâ nedarbojas. Tâpat kâ jebkurâ citâ jomâ, mutiskâ tulkoðana mainâs jaunâs kategorijâs. Konferenèu tulkoðana ir viena no tâm. Un ko viòi izmanto un kad tos izmantot?

Kas ir konferenèu tulkoðana?Ðâda konferenèu tulkoðana notiek galvenokârt konferenèu centrâ. Tos var pieredzçt daþâdâs debatçs vai svarîgâs biznesa sanâksmçs. Viòi var noðíirt secîgu vai sinhronu tulkoðanu. Tomçr, ja intervijâ ir vairâk sievieðu no jaunajâm valstîm, parasti tiek izmantota sinhronâ tulkoðana. Ðie secîgie ir mazâk un mazâk tiek izmantoti, jo tie nesniedz tik skaistus rezultâtus.

Institucionâlais un privâtais tirgusMçs arî dalâmies konferenèu tulkojumiem divos veidos. Tas ir gan institucionâls tirgus, gan pats. Starptautiskâm institûcijâm, piemçram, EDC, bieþi ir daudzvalodu sanâksmes. Tad ir vçlams mâcîties no vairâkâm citâm valodâm uz iepriekð noteiktu tulkotâja dzimto valodu. Ðâdam konferenèu tulka darbiniekam tas ir jâapliecina ar lielâm zinâðanâm un praktiskâm iemaòâm. Nepietiek tikai ar angïu valodu. Labs konferenèu tulks brîvi pârvalda daþâdas valodas. Pateicoties tam, tas automâtiski pârtulkos visu konferenci, neatkarîgi no tâ, kurð tajâ piedalîsies. Tomçr, runâjot par privâto tirgu, viss izskatâs nedaudz atðíirîgs. Privâtâs iestâdes parasti izvçlas divvalodu sanâksmes. Ðajâs konferencçs piedalâs sievietes no divâm citâm valstîm. Sanâksmç tiek izmantoti tulkotâji, kas lieliski runâ tikai par divâm konkrçtâm valodâm.

Vai vçlaties kïût par tulkotâju?Tâtad, ja mçs brînums, kâ kïût par tulks jâpabeidz domas par ðo materiâlu. Mûsdienâs, pat interpretçjot radît tieðas apakðkategorijas. Tâpçc, ja mçs gribam bût ieinteresçti interpretçjot, mums ir ïoti liels zinâðanas. Mums jâbût lietpratçjs vismaz daþâs, sveðvalodas. Tâ rezultâtâ, Polijas pakalpojumi, lai gûtu labumu no starptautiskâs institûcijas. Un, ja mçs radâm viòiem, par to âtri mçs mainâm savu pârbaudi, un mçs piedâvâjam iespçju gût vçl labâku praksi.