Toksisku vielu iedarbiba

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri daudzos izòçmumos ir pilnîgi saprotami un dokumentçti. Tâdçï to risku noteikðana, kas saistîti ar viòu klâtbûtni darba gaitâ, ir salîdzinoði ïoti pieòemama. Situâcija ir daudz sareþìîtâka, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ vaïîgus materiâlus. Panâkumu panâkumu dçï ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs putekïu âdâ, ir nopietns sprâdzienbîstamîbas risks.

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un aprîkojuma un zâlçm. Tâdçjâdi darba vides saglabâðana ir tîra, un tâdçjâdi strâdâjoðo un organizâciju un piederumu aizsardzîba pret putekïu destruktîvo ietekmi mûsdienu sekundâro eksplozijas draudu dçï. Visiem uzòçmumiem, kas izmanto rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar direktîvâ noteiktajiem juridiskajiem standartiem.

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- to cilvçku veselîbas un dzîvîbas aizsardzîba, kuri rada vietu pret putekïiem.- organizâciju un piederumu aizsardzîba pret putekïu iejaukðanâs peïòu, \ t- tâdu struktûru un personu aizsardzîba, kuras veic darbîbas pret nekontrolçtu putekðòu izvirduma ietekmi.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Darbîba ir tâda pati, kas iznîcina putekïsûcçju, kâ arî visu ierîci. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir kvalificçti tâdu ierîèu kvalitâtei, kurâm ir liels eksplozijas risks.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, centrâlâ vakuuma tîrîðanas iekârtas galvenais uzdevums ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot no darba departamenta tâ saukto atlikuðie putekïi. Tâdçjâdi risinâjums maksimâli palielina iekârtas sprâdzienbîstamîbu un ugunsdroðîbu, bet otrs samazina izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas pielâgoðanu ATEX direktîvas prasîbâm. Vienîgais, kas jâatzîmç, ir tas, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâs putekïsûcçju uzstâdîðanai ir jâveic stingrâs ATEX direktîvas prasîbas.