Tekstilrupniecibas attistiba pcc novembra saceldanas

Jau kâdu laiku mûsu civilizâcijas nozare aug ïoti neticami. Îpaði tas, ka gadu desmitiem, kas pagâjuði kopð pirmo datoru izgudroðanas. Plaðâs datorizâcijas un datorizâcijas laikmetâ tagad ir grûti apmierinât klientu cerîbas, kad lielu daïu darba paðlaik veic maðînas. Tieði tâpçc ir tik svarîgi izmantot programmatûru, kas praktiski jebkurâ nozares jomâ veic vçl lielâku svaru.

Piemçrs ir viena no visnovatoriskâkajâm nozarçm, proti, trîsdimensiju druka, kas kïûst arvien intensîvâk attîstîta un paziòo par darbîbu daudzu jomu bâzes perspektîvâ. Mçs varam sniegt transplantoloìiju kâ lielisku argumentu. 3D printeri ir izgatavoti no vienkârðâm ðûnâm, veseliem orgâniem, piemçram, kuòìim, sirdij, aknâm vai ausim, kas ir salîdzinoði lçtâki, ja salîdzinâm to ar problemâtisku orgânu iegûðanu no labiem donoriem.Tieði tâpçc rûpnieciskâ programmatûra, kas izmanto daþâdas printera funkcijas, ir tik svarîga. Ierîcei ïoti precîzi jâzina, kurð elements ir jânovieto, un tajâ vietâ, kas ir pieejams, lai dzîvotu konsekventâ izejas produkta formâ.Tomçr, ja mçs kâ atskaites punktu izmantosim citu nozari, vismaz pa tâlruni, mçs redzçsim mazliet tâs lietojumprogrammu. Tas ir pietiekami, lai aplûkotu neiedomâjamo lietojumprogrammu daudzveidîbu, kas tiek izlaists vairâk un vairâk daþâdu mobilo tâlruòu un planðetdatoru dizainâ. Mobilâs ierîces paðas bieþi vien òem datorus.Datorspçles var izmantot kâ argumentu. Paðreizçjâ rûpniecîbas jomâ programmatûras loma ir pilnîgi dabiska un tai nav nepiecieðami komentâri.Es uzskatu, ka lielâkâ daïa no iepriekð minçtajiem iemesliem un racionâlâm domâm pârliecinâja lasîtâjus par to, cik liela nozîme ir programmatûrai, kas ir nozarei, un mudinâja viòus domât.