Suou spermas banka vroclava

Spermas banka (spermatozoîds ir vieta, kurâ ir fiksçts donoru spermas. Tâm jâatbilst stingri noteiktiem kritçrijiem. Pirmkârt, to spermai bûtu jâatrod pareizais spermas daudzums (vismaz 40 miljoni uz 1 mm ar pietiekami lielu mobilitâti. Donoram ir jâbût patiesai fiziskai kvalitâtei, jâdzîvo lîdz 35 gadiem, un tai nav jâbût ìençtiskâm slimîbâm.

Titan gel

Turklât tiek novçrtçta tâs attîstîba, íermeòa krâsa, acu un matu krâsa, kâ arî laba izglîtîba (minimâlie vidçjie râdîtâji. Saskaòâ ar ES tiesîbu aktiem spermas tiek pieðíirtas bez maksas. Tikai atlîdzîba tiek izvçlçta par radîtajâm izmaksâm, piemçram, piekïuvi (maks. 700 PLN.Pirmâ donora kvalifikâcija ir pamatîga intervija, kuras laikâ viòam tiek uzdoti vairâki jautâjumi par viòa seksuâlo likteni, pagâtnes slimîbâm un ìimenes jautâjumiem. Vçlâk viòa asinis tiek pârbaudîtas testçðanai, t.i., viòð nav infekcijas slimîbu nesçjs (piemçram, HIV, viòð saòem spermu un tamponu no urînizvadkanâla. Ja katrs stâvoklis ir pabeigts, sperma sasniedz spermas banku pusgadu. Tikai pçc paðreizçjâ brîþa tiek uzdoti jauni jautâjumi, arî to pamatâ ir spermas virzîðana uz konkrçtâm procedûrâm. Donoram ir jâparaksta lîgums ar banku - klînikai ir jâpievçrð îpaða uzmanîba spermas veselîgai uzglabâðanai. Polijas pasaulç spermas ziedoðanas prakse joprojâm ir populâra, tâpçc materiâls netiek iznîcinâts.Lai iegûtu teorçtisku banku no kâdas bankas. Vienmçr uz Polijas tiesîbu pamata vientuïâs dâmas nevar izmantot spermas banku, lai palîdzçtu viòiem (bçrnam vienlaicîgi jâbût gan tçvam, gan mâtei. Visbieþâk ðâdu klîniku klienti ir sterili pâri un vîrieði, kuriem ir ìençtiskas slimîbas un kurus viòi nevçlas nodot tâlâk pçcnâcçjiem.