Sukoa kolektors p60

Virzuïa sûknis ir instruments ar darba korpusa kustîbu. Sûknis atrodas kopâ ar dzçrienu no visbieþâk izmantotajâm ierîcçm nozarç. Sûkòi ir izturîgi pret sûknçtu ðíidrumu piesâròojumu.Tâtad rîks ir tâds, ka pastâv jauni baroðanas veidi. To var darbinât ar elektrîbu, saspiestu gaisu, dîzeïdegvielu vai hidrauliku.

Virzuïa sûknis tiek izmantots nepârtrauktas vai ilgstoðas raþoðanas iekârtâs. Ir pieejami modeïi, kas paredzçti publiskai publicçðanai, kad tie ir daïçji iegremdçti vai iegremdçti.Fotografçðanas laikâ tiek pieòemts, ka sûknis ir no:- cilindra (tajâ ir pûlis,- virzuli (tas ietekmç spiedienu kamerâ, \ t- stienis (virzâs virzuli,- iesûkðanas vârsts (automâtisks - ïauj uzsûkt ðíidrumus, virzot virzuli, automâtiski aizveras, kad virzulis krîtas, \ t- spiediena vârsts (automâtisks - ïauj sûknçt ðíidrumu nolaiðanâs laikâ no virzuïa, aizveras virzienâ, virzot virzuli,Sûknim ir daudz priekðrocîbu, jo tiek cerçts, ka darba slodzes âtri mainîsies, ka tiks sûknçts ðíidrums ar augstu viskozitâti, ka tiks sûknçts ðíidrums ar zemu viskozitâti, ka tam ir nemainîgs plûsmas âtrums un ka tam nav nepiecieðama applûðana. Tâs slimîbas ir augstas ekspluatâcijas izmaksas un zema efektivitâte.Lîdz centrifûgas sûkòa izgudroðanai sûknis galvenokârt tika izmantots tehnoloìiju sûknç. Paðlaik viòas runas ir nedaudz samazinâjuðâs, taèu joprojâm ir vietas, kur tas ir ieteicams vai pat nepiecieðams.Virzuïa sûknis galvenokârt ir noderîgs râmî un ilgst mehânisku bojâjumu. Viena no priekðrocîbâm ir vienkârði remonts. Ja mçs zaudçjam veiktspçju, mçs varam panâkt to, ka neveiksmei nav vajadzîgi dârgi pakalpojumi.Ja mçs nezinâm, kâda veida sûkni izmantot, mçs varam droði izmantot virzuïa sûkni, tad ir veca, labi pârbaudîta konstrukcija, kas noteikti bûs galâ.