Subsidijas deecinas uzocmuma attistibai

Cnc frçzçðana ir definçta kâ apstrâdes process, kura laikâ tiek izgatavota konkrçta materiâla grupa no sagataves. Frçzçðanas laikâ tiek veiktas zemâkâs materiâla mikroshçmas. Âtri samontçtâs maðînas tiek izmantotas, ko tâs raþo ar konkrçtu barîbu. Maðînas tiek sauktas arî par frçzmaðînâm. Visbieþâk jûs varat satikt klasiskâs frçzçðanas maðînas un frçzçðanas tehniku uz griezçja.Cnc frçzçðanas metode ir balstîta uz ierîces datora vadîbu.

http://lv.healthymode.eu/prolesan-pure-efektivas-novajesanu-tabletes/

Ir izvçlçti trîs galvenie frçzçðanas veidi: vienlaicîga, vadoða un spurbula.Seju frçzçðanas laikâ rotâcijas ass ir paralçla apstrâdâjamam izmçram. Gar apïa perimetru izceïas frçzmaðînas zobi, no kuriem katrs darbojas neatkarîgi. Frçzmaðînas ir balstîtas uz taisniem vai spirâlveida zobiem rotçjoðu virsmu apstrâdes procesâ.Gala frçzçðana nozîmç, ka frçze ir vârpstâ. Rotâcijas asi iegûst perpendikulâri apstrâdâjamai virsmai. Mehâniskâ apstrâde notiek, izmantojot griezçja sejas malas.Plecu frçzçðanas laikâ frçzmaðîna grieþas pa vertikâli apstrâdâjamo virsmu. Slîpas virsmas apstrâdes gadîjumâ griezçjs var bût diezgan slîps. Materiâlu ir iespçjams maðinçt (sagriezt galos, tiklîdz frçzmaðînai ir svarîga zobu grieðana.Lai aprakstîtu apstrâdâjamâ produkta veidu, izmanto daþâdas frçzçðanas iekârtas. Sejas frçzmaðînas grieztas sâniski un priekðâ. Disku griezçji sagriezti sânos. Uz skalas ir slîpi zobi, kas sagriezti pârmaiòus gropç. Pateicoties tam, ir iespçjama pozitîva mikroshçmu evakuâcija. Leòíveida griezçji grieðanas malas ir iestatîtas daþâdos leòíos.