Starptautiskas attiecibas afrika

Starptautiskie kontakti ir ïoti moderni globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru zinâtnç bûtiski saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kâ tas notika pirms tam. Tomçr jûs varat arî & nbsp; zvanît kâdam un tieði sazinâties. Ceïð uz otru pasaules galu ir ne vairâk, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Mûsdienâs tâls valstis ir & nbsp; mums izvçlçties roku un paldies plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuði daudzi jauni sadarbîbas veidi. Ârvalstu ceïojumi kïuva stiprâki un pieejamâki, un lîdz ar to - daudz bieþâk. Paðlaik jûs varat viegli nokïût jaunajâ kontinentâ, kur pavisam cita civilizâcija seko arî citâm tradîcijâm. Viss, kas jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete un spçcîga nosçðanâs Âzijâ, Âfrikâ vai tropu salâ. Arî politiskâ situâcija pasaulç mainâs. Pçc Ðengenas zonas beigâm vairums sienu Eiropas grupâ tika atceltas, un ikviens pilsçtas pilsonis var droði ceïot pa valstîm.

Intensîvie multikulturâlie kontakti prasa labu sagatavoðanos. Uzòçmums, kas ir nepiecieðams, lai iegâdâtos jaunas ârvalstu tirgos, daudzi gûs labumu no pieòemðanas atbilstoðo lîdzekli, kas precîzi uzrâdît piedâvâto darîjumu. Mutiskâ tulkoðana ðajâ piemçrâ ir ïoti raksturîga. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var pâròemt starptautiskos tirgus tieði ieinteresçtajâm pusçm. Japânas automobiïu grupas pârstâvju vizîte Polijas rûpnîcâ bûs ïoti vienkârða tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja starptautiskâs politiskâs tikðanâs nevarçja notikt. Cilvçka klâtbûtne, kas var dot konkrçtu kultûru, var izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir vçrtîgs nozîmîgâs sarunâs, kur daþreiz nelielas detaïas var lemt par darîjuma veiksmi.