Spradzieni briselc

Bezdarbnieki, kas reìistrçti darba birojos, var païauties uz 40 000 subsîdijas, ja tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Metode nav pârâk sareþìîta, un finansçjuma apmçrs motivç pieòemt risku.

Tomçr, lai iegûtu darbu, kas radîja gaidâmo rezultâtu, jums ir jâsagatavo daudz. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jums jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie pienâkumi, kas bûs jârisina, un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties ir precîzi jânorâda, kâda veida uzòçmçjdarbîba tiks mçríçta, nodokïu veids un parakstîties uz Sociâlâ nodroðinâjuma biroju. ZUA tekstâ, kam ir tiesîbas maksât piemaksas par preferenciâliem nosacîjumiem, ievadiet simbolu 05700. ZUS likmes var maksât par 24 mçneðiem.

Kases aparâta uzstâdîðanas laiku noteiks saimnieciskâ darba veids, kas tiek veikts pçc fizisko personu domâm. Daþos gadîjumos kases aparâts jâinstalç pirms pirmâs pârdoðanas beigâm, turpmâkajos - skaidrâ laikâ un citos gadîjumos pçc îpaða apgrozîjuma saòemðanas. Un pirms jums ir jâmeklç piemçrota ierîce, Krakovas kases aparâti piedâvâ pilnu nodokïu sistçmu klâstu, kas ir piemçroti izvçlçts izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðoreiz tas nav precîzs, tâpçc ðo paziòojumu var nodot birojam pat vienu dienu pirms uzstâdîðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts tika uzstâdîts savlaicîgi, birojam tika iesniegti piemçroti materiâli, jûs varat pieteikties pirkuma izdevumu atmaksai PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Vçl viens svarîgs lçmums attiecas uz PVN. Atseviðíos gadîjumos ir vçrts redzçt PVN maksâtâju, reizçm ir lietderîgi aizkavçt vismaz lîdz noteiktam apgrozîjumam - ti, PLN 150 000. Daþâs nozarçs, piemçram, degvielas vai labu metâlu tirdzniecîbâ, nav iespçjas izmantot fotoattçlu, tad uzòçmuma reìistrâcijas dienâ jums ir jâreìistrçjas PVN grâmatâ.