Spradzienbistamibas zonu veidi

Sprâdziena risks darbavietâ vai citâs populârâs telpâs ir jautâjums, ko nevar atstât novârtâ. Celtniecîbas likums nosaka, ka ðâdâs pozîcijâs ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un to neizdarot var radît nopietnas traìçdijas. Dzîvokïi ar îpaðu iedarbîbu uz sprâdziena ceïu ir daþâdi uzòçmumi un raþoðanas zâles. Viss ir tâds, kas nepiecieðams, lai tas nonâktu katastrofâ: vienkârðas viegli uzliesmojoðas gâzes tiek glabâtas ar lieljaudas cilindriem, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss veicina sprâdziena iespçjamîbu.

Îpaði piesardzîbas pasâkumi jâveic iepriekð aprakstîtajâs jomâs. Ïoti svarîga ir regulâra organizâcijas pârskatîðana un trûkumu regulâra izòemðana. Ja elektriskajâ piedziòâ esoðâs birstes tiek izmantotas pierâdîjumam, tai bûs liela dzirkstîðana, vairâkas reizes grûtâk nekâ ikdienas darbâ. Mçs arî ietveram detalizçtu visu cilindru un tvertòu, kas satur uzliesmojoðas gâzes un vielas, eksploziju. Caurspîdîgs cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var piepildît pietiekami âtri, lai beigâs sasniegtu sprâdzienu. Lai gan gâzes visbieþâk ir jâapvieno ar gaisu gaismâ koncentrâcijâ, lai varçtu nokïût sprâdzienâ, tas parasti nav precîzi ignorçts.

Vçl viena droðîba ir îpaðo gaismekïu izmantoðana, bet tomçr gaismas slçdþi. Katrs apgaismes apgaismojums izraisa dzirksteles lçkðanu slçdþa beigâs, palielinot lampas enerìijas patçriòu darba stundu skaitâ. Tâ apstrâdâ gan kvçlspuldzes, gan luminiscences spuldzes. Ðâda dzirkstele ir daudz, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami ierobeþo ðo risku, bet vissvarîgâkais ir droða alkohola un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.