Skabcti kaposti ar sarkaniem salatiem

Viens no tradicionâlajiem, vecajiem poïu çdieniem, kas bieþi tçrç uz savâm galdiòâm, ir kâposts. Visinteresantâkais ir tas, ko mçs paði sçsim visâ mâla mucâ. Tradicionâlâ mâjsaimniece zina, cik daudz pûïu jums ir nepiecieðams, lai veiktu pçdçjos pûliòus, cik daudz spçku samazinât kâpostus nopietnâ barelî.

Tomçr ðodienas laiki dod mums daudz risinâjumu, lai palîdzçtu mums bût. Tâds pats ar ðiem risinâjumiem bija padarît ierîci par kompâniju par elektrisko kâpostu smalcinâtâju. Tâpçc ir maðîna, kas ïaus mums samazinât kâpostus, bet tas nav tikai dârzeòiem. Mçs atðíiram jaunus ðî çdiena veidus. Tas, ka jûsu personîgajâm vajadzîbâm ir jârîkojas mâjâs, piemçram, kâpostu sagrieðana skâbbarîbâ. Pçc tam tâ var dzîvot papildu rûpnieciskais modelis, kas pielâgots daþâdu veidu pârstrâdes rûpnîcâm. Gan ðai maðînai individuâlâm vajadzîbâm, gan arî pielâgojot uzòçmuma prasîbâm, var bût vairâkas citas programmas. Pateicoties jaunu spilventiòu / disku padevei, mçs varam to pielâgot daþâda biezuma gabaliem vai tiem paðiem plâksteriem vai èipsiem. Tas ir ne tikai kâposti, mçs veiksmîgi sagrieþam burkânus, puravus, selerijas, pçtersîïus vai citus dârzeòus. Tas ïaus mums izveidot daþâdus svaigus salâtus vai gatavot daþâdas zupas. Tas ir patîkami lietot, neprasa îpaðas prasmes. Es esmu ïoti priecîgs bût jauks un uzturçt to. Cik daudz âtrâk, vieglâk un patîkamâk ir sasmalcinât skâbo kâpostu paðreizçjâ viedajâ ierîcç nekâ manuâli ðíçlçs, kas vçlas lielu apjomu, spçku un laiku un nervus. Mçs varam viegli pagatavot sasmalcinâtus dârzeòus, kas ne tikai ietaupîs jûsu dârgo laiku, bet arî ïaus Jums nodarboties ar citâm virtuves aktivitâtçm. Rûpnieciskajam kâpostu smalcinâtâjam ir arî daudz priekðrocîbu. Ir çrti lietot visus nepiecieðamos sertifikâtus. Gan elektriskais kâpostu griezçjs individuâlâm, gan rûpnieciskâm vajadzîbâm ir energotaupîgs un videi labvçlîgs.