Sc aktivitadu slcgdana

Veiksmîgi, ja vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums jâiesniedz ne tikai ar darbu saistîtie jautâjumi, bet arî fiskâlie naudas lîdzekïi. Jûs nevarat vienkârði to zaudçt, lai gan mçs to izmantojam kâ spiegu, kas kontrolç mûsu apgrozîjumu ar vçrtîbu un kas vajadzîbas gadîjumâ dos jebkuru Valsts kases biroju.

https://neoproduct.eu/lv/jinx-repellent-magic-formula-efektivs-veids-ka-mainit-likteni-un-sasniegt-laimi/Jinx Repellent Magic Formula Efektīvs veids, kā mainīt likteni un sasniegt laimi

Kases aparâts un apdares darbi? Ðo problçmu uzdod tik daudzi uzòçmçji. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir noteikts Finanðu ministra rîkojumâ 2013. gada 14. martâ kases aparâtu bûtîbâ. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu pat no tâ izveidoðanas stadijas raþotâja. Tie regulç paða kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Un tad regulas atmiòâ mums ir jâveic: ikdienas un periodisks finanðu pârskats, 7 dienas pçc kases operâcijas beigâm, mums jâiesniedz nodokïu administrâcijas vadîtâjam iesniegums par darbu, lai lasîtu fiskâlo kases aparâtu. Mums ir arî jâatdod pieteikums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai no saraksta reìistrçtu kases aparâtu. Individuâlâ galâ ar karavîra palîdzîbu mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par visu kases darbîbas laiku. Tas jâdara, ja klât ir nodokïu iestâdes darbinieks. Ar rîkojumu ievieð pienâkumu sagatavot protokolu kases atmiòas satura lasîðanai.Kâ jûs varat skaidri uzminçt, ziòojumos galu galâ tiek salîdzinâts tas, kas tika nolasîts no pçdçjâs, kas kalpoja ikmçneða vai ceturkðòa lîgumos. Lai izvairîtos no pârâk labas situâcijas, interesanta programma izdrukâs pârskatu par pârdoðanas laiku, kuru jûs salîdzinâsiet ar savâm PVN deklarâcijâm. Ja jûs kaut kur pieïâvât kïûdu, jûs izmantojat iespçju veikt labojumu.Jâatzîmç arî tas, ka, veidojot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlo atmiòu lasîðanu, mçs sniedzam informâciju par to, vai viòi kâ nodokïu maksâtâji izmantoja fiskâlos lîdzekïus. Mums ir arî jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja kase ir apstrâdâta mazâk nekâ trîs gadus, tad mums ir jâatdod pabalsts, no kura viòi nopirka kases aparâtu.Kâ redzat, darba un kases aparâta aizpildîðana ir ârkârtas apòemðanâs, kas jums bûs jâveic. Ja darba beigas un vienîgâ kases aparâta likvidâcija tikâs sezonâ îsâk par 3 gadiem - mums bûtu jâsniedz atvieglojums, kas saslima ar fiskâlo summu.