Sapou aktuars darbs

Daudzas sievietes bçrnîbâ sapòo par daþâdu profesiju veikðanu. Daþreiz pat ðie sapòi piepildâs. Kurð bçrni visbieþâk vçlas bût, kad viòi aug? Nu, vairâk nekâ viens mazais zçns vçlas bût ugunsdzçsçjs vai policists. Daþi sapòo par karavîru. Ïoti populârs veterinârârsts ir ïoti populârs veterinârârsts. Un kâ ar meitençm? Meitenes tradicionâli vçlas bût modeïi, aktrises un dziedâtâji.

BacteFortBacteFort - Inovatîva formula pret parazîtiem!

Populârâkâ konkurenceJâatzîmç, ka pat lielâka deva bçrniem sapòo kïût par slavenîbu. Protams, tas ir cita veida talantu ðovu popularitâtes dçï. Protams, daþi bçrni joprojâm vçlas bût ârsti vai juristi. Vecâki iesaka ðâda veida idejas. Protams, ne daudzi bçrni sapòo spçlçt tirdzniecîbâ, tas ir bûvlaukumâ. Vai tagad ir dîvains objekts? Ar garantiju Nr. Bçrnîbâ ir pazîstams ðarms. Mazie bçrni nedomâ par to, ka viòu iztçle ir iespçjama. Mazâ meitene nejautâ sev jautâjumus: es esmu diezgan pietiekami, lai kïûtu par modeli vai pietiekami, lai kïûtu par ârstu. Tâ kâ mçs kïûstam vecâki, mçs sâkam domât vçl reâlâk, un mûsu bçrnîbas fantâzijas ieiet aizmirstîbâ. Tomçr jâatzîst, ka tas ne vienmçr ir faktiski. Tas ir tâpçc, ka cilvçki, kas ir sagatavojuði savus bçrnîbas sapòus, nokrît. Daudzas slavenîbas zvaigznes noved, piemçram, uz to, ka èetru gadu vecumâ viòi dziedâja "kabeïu mikrofonâ". Viòi bija tik noskaidroti, ka vecâki pçc vecuma vecuma pievçrsa jaunu veidu lçjumus. Rezultâtâ arî viòiem izdevâs. Ðâdi stâsti ir diezgan reti. Un lai tie bûtu tik lieli. Tas bûs tâlu laimîgi pieauguðie.