Radoma psihoterapeits

Psihoterapeita profesijas sagatavoðana notiek laikâ, kad tiek pabeigtas lielâs studijas Polijâ. Jums ir jâaizpilda maìistra grâds vai medicînas studijas. Tad pievienojieties skolas psihoterapijai Polijâ. Skolai ir jâpieder kâdai no Polijâ reìistrçtâm psihoterapeitiskajâm biedrîbâm.

Snail FarmSnail Farm Ideāls risinājums mūžīgi izskatīgajai ādai

Skolai jâsniedz vismaz 590 stundu praktiskâs nodarbîbas. Turklât ieteicams psihoterapeitisko pieredzi pârsniegt 100 stundas. Ir arî noderîga pâreja uz 50 stundâm un 360 stundu staþçðanâs. Turklât, lai kïûtu par psihoterapeitu, ir nepiecieðams, lai psihoterapeits dotos uz priekðu divus gadus, tas ir jâkontrolç èetru gadu apmâcîbas laikâ.Pçc iestâðanâs psihoterapeitiskajâ skolâ sertifikâcijas eksâmens jâatdod atpakaï asociâcijai, kurai piederçja grupa.Cilvçkiem, kas rûpçjas par to, kâ kïût par psihoterapeitu Polijâ, vienmçr ir jâbût personai, kas neatkarîgi no konkrçtâ ceïa, ir svarîgi veidot bagâtu portfeli un brîvus èetrus gadus, ko var izmantot, lai sasniegtu pareizos paðnodarbinâtîbas sertifikâtus. medicîniskâ palîdzîba.Katram psihoterapeitam ir jâzina psihopatoloìija, viòam arî jâzina, kâdas ir daþâdas ârstnieciskâs pieejas, kâ arî jâzina likums, kas regulç psihoterapijas noteikumus.Sertifikâts tiek iegûts vienu reizi, bet katru reizi, kad tas bûtu jâvada, un ðajâ plânâ ir nepiecieðama tâlâkizglîtîba. Lai varçtu atjaunot sertifikâtu, ir jâiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pçdçjo piecu gadu laikâ pçc sertifikâta saòemðanas vai pçdçjâ sertifikâta pagarinâjuma viòð ir veicis ievçrojamu psihoterapijas stundu skaitu. Ir arî jâapstiprina, ka esam bijuði uzraudzîbâ 5 gadus. Viòam ir jâturpina mâcîbas un konferences. Tâ ir pçdçjâ profesija, kas prasa pastâvîgu palîdzîbas un koncentrâcijas koncentrâciju.