Putnu apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju grupu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs palika mazâkajâ tçmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi poïu un smalkus audumus ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri mîlçja gaisîgos, krâsainus maxi svârkus, kas bija izgatavoti no tamborçtâm. Turklât viòus iepriecinâja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði pçdçjai iespçjai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas arî daudzas no vissiltâkâs kolekcijas drçbçm. Ieòçmumi no ðîs izsoles tiks nodoti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt izsolçs ir ieviesuði citus materiâlus, un, kad izsoles priekðmets bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros pasûtîjumus.Jûsu apìçrbu kompânijai ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi, kad ðî kompânija veic kolekcijas vienoti ar populâriem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveidoðanas tie, kas vçlas doties agrâk no rîta, ir rindâ. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma augïi daudzus gadus pâròem lielu nozîmi klientu vidû un departamentâ, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un kas apstiprina, ka produkti ir vispiemçrotâkie.

https://star-dt.eu/lv/

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Ðèecinâ