Putekiu nooemdana krasu veikala

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas praktiski visur, kur darba vietas ir piesâròotas ar sausiem putekïiem ar ïoti smalkâm daïiòâm. Ðî modeïa tehnoloìiskâ attîrîðana pirmâm kârtâm tiek veikta enerìçtikas, keramikas, metinâðanas, metâla, koka, farmâcijas un pârtikas jomâs. Visbieþâk lietotâs putekïu noòemðanas iekârtas tiek sauktas par putekïu savâcçju (kârtridþu putekïu savâcçjs.

Dzçriens no ievçrojamâm problçmâm, kas var rasties raþotnçs, ir putekïi, kas rodas visu veidu raþoðanas procesos.Ðî apputeksnçðana pirmâm kârtâm notiek pçc daþâdu produktu metoþu apstrâdes vai brîvu materiâlu ieleðanas vai pârneses.Diemþçl raduðies putekïi ir ievçrojams negatîvs spiediens uz cilvçku veselîbu. Jo mazâks putekïu daudzums, jo labvçlîgâks ir tâs kaitîgums. Turklât putekðòi ir toksiski un pat kancerogçni.No ðodienas nav zinâms, ka visa darba òçmçja telpas putekïainîba var bût pamats gan veselîbas problçmâm, gan profesionâliem defektiem. Protams, no pçdçjâ stâvokïa ir tik daudz putekïu.

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu pozitîvas, jâizmanto vietçjâ izplûdes sistçma. Tie galvenokârt tiek piedâvâti cilvçkiem, kuri ir paðpatstâvîgi ieroèi, sûkòi vai mâjsaimniecîbas tipa kapuci, kas atrodas tuvu piesâròojoðo vielu emisijas avotam.

Jânodroðina visu veidu uzkrâto putekïu kopu noòemðana. Ðî darbîba palîdz novçrst putekïu celðanos un atkâpðanos. Kad putekïu slânis raþoðanas zâlç tiek klâts galvenokârt uz zemes, jâizmanto rûpnieciskie putekïu sûcçji, jo augoðais putekïu slânis ap ierîcçm rada lielu apdraudçjumu.Ïoti vçrtîgs ir arî tas, ka putekïu noòemðanas iekârta nekâdâ gadîjumâ nedrîkst uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, jo tâ var izraisît dzirksteles, kâ rezultâtâ rodas ugunsgrçks.

Turklât, jums ir jârûpçjas par savienojumu sasprindzinâjumu bûvniecîbâ. Ir jâzina, ka visas noplûdes izraisa naudas sodu izkïûðanu un to, kas tajâ samazina putekïu noòemðanas efektivitâti.