Putekiu nooemdana angiu vardnica

ADHD, kas nozîmç burtiski no angïu valodas, uzmanîbas deficîta hiperaktivitâtes traucçjumi ir uzmanîbas deficîta hiperaktivitâtes traucçjumi. Tas nozîmç, ka psihiskie traucçjumi, kas cieð no ðîs sugas, parâdîs gandrîz pilnîgu konsekvences trûkumu kognitîvo uzdevumu veikðanâ un pastâvîgâ cieðanâ no viena veida darba uz otru. Galu galâ darbîbas netiks pabeigtas, un pârçjâs sabiedrîbas veiktais darbs tiks izvçlçts kâ pârmçrîgs. Ðis psihisko traucçjumu veids visbieþâk sâkas savas dzîves sâkumposmâ. Neskatoties uz diezgan vienkârðiem un viegliem simptomiem, trûkums bieþi vien nav atpazîstams bçrnu vidû, un tâs izpausmes tiek uzskatîtas par bçrnu procesa dabisku daïu. Tâtad, kâdi ir ADHD simptomi bçrniem?Virs tâ ir pârmçrîga uzbudinâmîba. Paðlaik bçrnudârzâ var parâdîties simptomi, un viòi parasti darîs to paðu: bçrns bûs praktiski neizsmeïams enerìijas vulkâns, viòam ir grûtîbas pielâgoties spçles noteikumiem, nenovçrð mûsu kârta, un tas, kas agresîvi vçrojams daþâdiem bçrniem. Nâkamo problçmu devu izraisa bçrna pâreja uz nozîmîgâku izglîtîbas lîmeni - no bçrna pamatzinâtnç tiek ierosinâts, ka ðâda spçja pievçrst uzmanîbu, sâkt iegût informâciju noteiktâ lîmenî arî aktîvajâ kârtîbâ bija spçkâ galvenajâs socializâcijas klasçs. Bçrns, kas cieð no ADHD, ka galu galâ ir problçmas pat ar vienkârðâkajiem uzdevumiem, kas prasa palîdzîbu no viòiem, nesaprot skolotâja norâdîjumus, neatbilst skolas noteiktajiem noteikumiem. Tâlâk ir sniegts saraksts ar citiem svarîgâkajiem simptomiem bçrniem ADHD:

https://african-m.eu/lv/African Mango - Labâkâ novâjçðanu ar Âfrikas mango!

murgi vai nakts bailes,

pastâvîga urbðana uz krçsla,

nevçlçðanâs mainît,

viegli satikt dusmas,

nekâdas vai lielas problçmas ar koncentrâciju.

Protams, ne katra bçrna slikto uzvedîbu var izskaidrot ar slimîbu. Pçdçjais posms ir tikai individuâls, nedaudz atðíirîgs raksturs, daþreiz pârâk daudz indivîda agrînâs izglîtîbas periodâ. Tomçr, novçrojot iepriekð minçtos ADHD simptomus bçrniem, bûs nepiecieðama modrîba un iespçjamâ nosûtîðana uz psihiatra speciâlistu.