Polijas zemju ekonomiska attistiba pcc vines kongresa

Uzòçmçjiem, kuri ir atkarîgi no pârdoðanas Polijas reìionâ, ir pienâkums to rakstît vai tai ir pienâkums veikt kases aparâtu. Jauniem zîmoliem summa, no kuras parâdâs pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot fiskâlo kases aparâtu vai fiskâlo printeri, ir tikai PLN 20 000. Vietçjâ tirgû ir pieejami divu veidu ierîces, kas reìistrç pârdoðanu.

Flexa Plus Optima

Mçs pieòemam kases aparâtus un nodokïu printerus. Pirmajâ acu stadijâ tie var izskatîties gandrîz identiski. Viòi vienojas par to, ka novitus bono kases iegâde ir lçtâks uzòçmums, jo tas nepieprasa pieslçgumu datoram. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas ir jâpievieno tai, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòemðana no fiskâlâ printera neatðíiras no kases èeka un pirkuma ID ir patieðâm vienâds. Printeru gadîjumâ tiek sadalîta tikai pârdoðanas arhivçðanas metode. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir speciâlas atmiòas kartes, kas ir iebûvçtas datu vâkðanai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, jûs varat izdarît virkni noderîgu funkciju, piemçram, rûpçties par pârdoðanu, pârskatu sagatavoðanu, paziòojumu sagatavoðanu, piemçram, zema rotâcijas preces, vai arî pârdevçjus. Ir iespçjams arî kontrolçt atseviðíus kasierus, novçrtçt to veiktspçju vai integritâti un noteiktîbu.Katram fiskâlâ printera kvîtim jâbût zinâmâm vienîbâm, NIP, kvîts numuram, izstrâdâjumu sarakstam ar PVN likmi, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un kasieres unikâlais numurs.Jaunajos mçneðos kvîtis, protams, vçrðas pie visiem ar jûsu loterijas kvîti. Ja vien agrâk mçs neesam saòçmuði pirkuma apliecinâjumus no pârdevçjiem, tagad visi, kas piedalâs izlozç un vçlas uzvarçt, rûpîgi vâc un redz savus ieòçmumus. Sociâlajai kampaòai, protams, bûs paredzçtais efekts, un tâ spçs izturçt noderîgo ieradumu saglabât kvîti.