Parspiediens un atmosfcras spiediens

Mçrîðanas dozatori tiek izmantoti putekïu savâcçju cieðâ aizvçrðanas beigâs, kas atrodas zem spiediena no cita atmosfçras spiediena. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums ir temperatûra, kas nepârsniedz 200 ˚ C, un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir diezgan vienkârðs. Putekïi no tvertnes apmeklçjuma caur ieeju un pçc tam tiek pârvietoti ðûnâs ar kustîgâ cilindra spârniem. Dispenseri var notikt daþos jaunos veidos. Tie var ciest vairâk nekâ ieplûdes un izplûdes atveres, turklât atðíirîgas darba jaudas, kas ir titri m3 stundâ. Ierîces pasûtîðanas brîdî bûs nepiecieðams norâdît izsmidzinâtâja maríçjumu un prasîbu par putekïu temperatûru.

DC bloka dozatorsLîdzstrâvas padevçjs ir tâ paða tipa izsmidzinâtâjs. Tas ir izgatavots, pieminot nepârtrauktu pulverveida un smalkgraudainu materiâlu dozçðanu. Jo îpaði tie ir: graudi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi uc Ierîce visbieþâk tiek vadîta kâ iepakoðanas lînijas tehnoloìiskâs iekârtas daïa, svçrðana, dozçðana un pneimatiskais transports.

summçðanaDzçrieni no rotçjoðâs padeves iekârtas aprîkojuma var bût elektriskâs kastes ar invertoru. Pateicoties tâm, prasme bûs bagâta, izvçloties dozatora veiktspçju konkrçtâs raþoðanas lînijas vajadzîbâm. Ierîce ir izgatavota no skâbes izturîga tçrauda vai oglekïa tçrauda. Modeïi, kas izgatavoti no parastâ skâbes izturîga tçrauda, atbilst visâm veselîgas un rûpnieciskas nozares prasîbâm, jo îpaði íîmiskajâ rûpniecîbâ.