Padnovcrtcjums un ta mcridana

Polijas noteikumos ir minçta iespçja veikt atlaidi, lai iegâdâtos fiskâlo postnetu siltuma hd printeri. Ðis atvieglojums ietver 90% pirkuma cenas atdevi, tas nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Tajâ paðâ laikâ, ja uzòçmçjs pçrk vairâkas ierîces, paðreizçjais aizdevums tiek aprçíinâts visiem, nevis sabiedrîbai. Kâ atvieglot pirkumu kases aparâtâ var bût labs un ietaupît daudz naudas.

Ir vçrts izmantot ðo iespçju. Tomçr no ðâda atvieglojuma tiek izslçgti daþi îpaðuma noteikumi. Tie tika ieviesti Rezolûcijâ par materiâlu un palîdzîbas nodokli.Svarîga vçrtîba ir nepiecieðamîba ziòot Nodokïu birojam par kases aparâtu skaitu, kas ir praktiski, lai reìistrçtu pirkumus un maksâjamâs summas. Turklât jums ir jâatgrieþ arî adrese, kurâ tiks izmantota nauda. Jânodroðina, ka ðâds projekts bûtu jâiesniedz pirms kases aparâtu izgatavoðanas sâkuma.Vçl viens noteikums ir nepiecieðamîba saglabât pieðíirtos datumus, kuros nodokïu maksâtâjam bûtu jâinstalç un jânodod îpaðums no deklarçtajiem kases aparâtiem.Turklât ðai summai jâatbilst tehniskajiem nosacîjumiem, kas aprakstîti PVN likumâ. Kâ arî noteiktâs funkcijas. Piemçram, tai jânodroðina droða informâcijas nodoðana ârçjiem plaðsaziòas lîdzekïiem. Kases aparâti tehniski pârbaudîti, pirms tiek iesniegts pieteikums par kompensâciju saòemðanu par pirkumu.Pçdçjie principiâlie darbi no personâm, kas atbrîvotas no PVN. Ðâdâm personâm, lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, papildus jâiesniedz atseviðís pieteikums ar detalizçtâm zinâðanâm par nodokïu maksâtâju. Piemçram, ðâdâ pieteikumâ jâiekïauj vârds un uzvârds, adrese, nodokïu identifikâcijas numurs, kâ arî bankas konta numurs, uz kuru es patiesi saòemðu kompensâciju par ðâda kases iegâdi. Ðâds atmaksâðanas laiks ir 25 dienas no brîþa, kad nodokïu maksâtâjs iesniedz papildu pieteikumu.Kopumâ ir vçrts minçt iepriekð minçtos principus. Pçc to izpildes jâatzîst nodokïu atvieglojumi kases iegâdei.