Opel zafira un ziedputekdou filtrs

Nozaru spçkos mçs varam atteikties no putekïu, kas ir sprâdzienbîstami, putekïu un gaisa maisîjumi. Tâtad pastâv parastie procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, kokmateriâlu koksnes, biomasas, pârtikas nozarç sastopamo organisko putekïu maiòu, putekïiem íîmijas nozarç uc Atex putekïu savâcçjs ir sprâdzienbîstams putekïu savâcçjs, kas sagatavots kopâ ar ES direktîvu Atex.

Mçs piedâvâjam çdienus un visas iekârtas, kas izgatavotas ar paðreizçjo 94 / 9WE ATEX direktîvu putekïu nosûkðanai un sprâdzienbîstamiem maisîjumiem. Tos var pârstâdît putekïu noòemðanai, kas pieder pie St1 un St2 sprâdzienbîstamîbas grupas. Mûsu filtrçðanas organismiem ir 3D kategorijas. Tas ïauj tos sniegt viss, kas ir klasificçts kâ bîstamâ zona, kâ arî sprâdzienbîstamâs zonâs 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas svarîgas metodes:

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî metode izmanto sistçmas, kas automâtiski reaìç uz sprâdzienbîstamâ spiediena sâkumu un novçrð sprâdziena raðanos. Sistçma ir aprîkota ar spiediena sensoriem, kas atklâj sprâdzienu, tâ izsniedz to vadîbas panelim, kas maina cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas reþîmu. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâs atcelðanai ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti spçcîga radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas attiecas uz visu veidu membrânu vai dekompresijas paneïu izmantoðanu, kas rada sprâdziena spiedienu no aizsargâtâ pârtikas ârpuses. Ar ðo stilu aizsargâtajâ ierîcç esoðais spiediens tiks samazinâts lîdz cenai, kas nav apdraudçta. Mçs izmantojam cita veida tehniskâs diafragmas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar asaru sensoru vai ne, kas izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîgas. No aprûpes lîdz uzliesmojuma liesmas zonai ir jânorâda sareþìîtâ zona zonâs, kas atrodas blakus membrânai.

Turklât noteiktu sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtas iekârtas sektorâ, katrs tâs daudzums un elementi tiek saskaòoti tâ, ka tie ir vienîgie, kas nebija iespçja radît putekïu aizdegðanâs avotu.