Musdienigi uzglabadanas plauktu tehnoloiiskie risinajumi priekdrocibas un priekdrocibas

Sâkot mâjas celtniecîbu, ir vçrts apsvçrt iespçju uzstâdît jaunu vakuuma sistçmu. Centrâlie putekïsûcçji - sistçma, kas aizstâj tradicionâlos putekïsûcçjus. Tâ ir izvietota no centrâlâ uzòçmuma, kas ir instalâcijas vissvarîgâkâ iezîme. Dzinçjs un putekïu tvertne ir pilnîbâ izòemti no centrâlâ. Ðî daïa veic spiedienu.

NonacneNonacne Dabisks ierocis cīņā pret pūtītēm

Ðî sistçmas iezîme pastâvîgi savienota vietâ, kas ietver kâdu ârçjo sienu, jo caur to gaisu izòems ârâ. Ðâda uzòçmuma apkalpoðana nav smaga un smaga. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir arî sûkðanas ligzdas un sûkðanas caurules, kas atrodas çkas robeþâs, vai grîdâs un griestos. Caurules ir gatavas ar kârbâm, uz kurâm iedarbojas sûkðanas ligzdas. Iesûkðanas ligzdas nodroðina putekïsûcçju. Ðâdas ligzdas jânovieto visâ mâjâ. Putekïsûcçju veic ar ðïûteni, kas sver lîdz 3 kg. tâ vidçjais garums ir 10 metri un tiek ievietots attiecîgajâ slotâ. Centrâlie putekïsûcçji ir svarîgâki par tradicionâlajiem, bet ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, tie ir vairâk piemçroti cilvçkiem, jo netîrais gaiss tiek izmests mâjâ. Neveiciet putekïsûcçja troksni, jo tas rada ïoti daudz putekïsûcçju telpu. To parasti sniedz garâþâs, saimniecîbas çkâs, pagrabos vai bçniòos. Jaunâko cilvçku trokðòa lîmenis ir 68 decibeli. Arî putekïi un sareþìîtas smakas netiek uzòemtas gaisâ. Tas nozîmç, ka tas ir noderîgi alerìijas slimniekiem, jo tas nerada ziedputekðòus augâ. Ðïûtene, ar kuru mçs vakuums, ir divreiz mazâka nekâ vecais putekïsûcçjs. Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti aktîvi, jo sûkðana joprojâm ir veselîga un nesamazinâs pat tad, ja ir liels konteiners. Ðâds konteiners, kurâ uzkrâjas miskasti, tiek iztukðots vidçji 4 - 5 reizes gadâ. Spçle, tostarp centrâlie putekïsûcçji, ir ïoti droða un atbilstoða. Putekïu sûcçjs nozîmç daudz palîdzîbas telpu tîrîðanâ.