Modulis programmas mentors mentee guru penyayang

Programmâ Enova ir daudz moduïu, kas var bût noderîgi nosaukumâ vai uzòçmumâ daudzos tâs darbîbas aspektos. Cilvçkresursu un darba samaksas modulis darbojas HR datu reìistrâ, algas aprçíinâ, nodokïos, sociâlâs apdroðinâðanas iemaksâs utt. Tas nodroðina visaptveroðu atbalstu darbinieku jautâjumiem. Tas bieþi tiek atjauninâts saskaòâ ar Polijas noteikumiem. Tâ ir acîmredzama un noderîga grafiskâ saskarne, tâ ir un pilnîbâ saderîga ar MS Office paketi.

Nodokïu grâmatu modulis ir un ir atbildîgs par uzòçmuma pakalpojumiem saistîbâ ar dokumentâciju, rezervçðanu un aktuâlo un iepriekðçjo ziòojumu sagatavoðanu. Viòa rîcîbâ ir visi KPIR paziòojumi, norçíini un ieraksti. Tas ïauj un reìistrç valûtas norçíinus, automâtiski aprçíinot valûtas kursa starpîbas.Inventâra grâmata ïauj klientiem reìistrçt ar pamatlîdzekïiem saistîtus notikumus. Modulis ir vainîgs nemateriâlo aktîvu un iekârtu reìistrçðanâ. Ir iespçjams izveidot konkrçtu notikumu grafiku, kas ir saistîts ar paðreizçjâm metodçm. Jûs varat sâkt strâdât ar elementu pârskata gada laikâ.Rçíina modulis darbojas pârdoðanas dokumentu izsniegðanas laikâ un cenu sarakstu noteikðanâ un informâcijas sagatavoðanâ par uzòçmuma klientiem. Tirdzniecîbas pieteikums garantç lietotâjiem, ka tie izdod pirkuma un pârdoðanas dokumentus, glabâ pasûtîjumu uzskaiti un rîkojas ar noliktavu.Ïoti svarîgs modulis ir vairâk nekâ CRM (klientu attiecîbu pârvaldîba. Tâ reìistrç lîgumslçdzçju iespçjas, bet sniedz un apkalpo nomas un servisa pakalpojumus. Tirdzniecîbas grâmatas lietojumprogramma ir paredzçta citu veidu ziòojumu ievietoðanai, dokumentçðanai un izpildei. Tâpçc rîks ievçrojami uzlabo grâmatveþu ikdienas darbîbu.Pçdçjais Enova programmas modulis - uzòçmçjdarbîbas delegâcijas uzskata, ka pârâk liels uzdevums ir atbalstît vietçjo un citu delegâciju apkalpoðanu un norçíinus. Tas bûtiski uzlabo uzòçmuma klâtbûtni pçdçjâ fonâ. Enova cenrâdis ir pielâgots individuâli uzòçmumam. Faktori, kas òemti vçrâ uzòçmuma lielumam un moduïu izvçlei. Îpaði iespçjams nokïût 3 versijâs: sudrabs, zelts un platîns.