Modes skate 2017

Sestdien tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði uzlaboðanas sezonai. No auditorijas mçs varam atrast pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja visgrûtâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai oriìinâli un gaiði audumi ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopçjâ radîtajâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtâ kâzu kleita, kas sagatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât tie bija drçbes no jaunâkâs kolekcijas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti bçrnu nama izveidei. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un spçcîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savus produktus izsolçs, un, kad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija dosies uz punktiem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Labi zinâms apìçrbu îpaðums ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir visjaunâkajos daudzos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Kâds katrs zîmola periods domâ kolekcijas sadarbîbâ ar populâriem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi no rîta, aizveras kilometros garâs rindâs. Ðîs kolekcijas izklausâs ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðîs organizâcijas raksti daudzus gadus ir saòçmuði lielu popularitâti gan saòçmçju vidû, gan pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk un nenorâda uz daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kas ietver, ka dokumenti ir augstâkâs klases.

Drivelan UltraDrivelan Ultra. Labākās un visefektīvākās erekcijas tabletes

Skatît savu veikalu: Viens apìçrbs spa