Modes filmu dizainers

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja apvienoðanâs sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika labâkajâ daïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomai tika izmantoti tikai jauni un vâji audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtiem numuriem. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas radîta svaigai cîòai. Kleita tika samaksâta personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas funkcionâlas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau daudzas reizes ir izgâjuði pârdot savus produktus, un, kad pârdoðanas objekts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos, kad sazinâsies maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir atvçrta tieðsaistes tirdzniecîba, kurâ bûtu atbildîgas par apgrieztâm kolekcijâm nekâ stacionârajos lielveikalos.Savu apìçrbu zîmolu pieðíir visaugstâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru brîdi ðis nosaukums veido kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm liels panâkums, tas ir labi pirms veikala izveidoðanas, tiem, kuri jau no rîta gatavojas pârvietoties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti daudzus gadus bauda lielu atpazîstamîbu lietotâju vidû, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi un kâdus meklç, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs