Modes dizaineri asv

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja neskaitâmo skatîtâju devu, kam bija jâskatâs, ko dizaineri bija sagatavojuði pârvietoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visprecîzâkajâ brîdî, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs izmanto pilnîgi svarîgus un vieglus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika sagatavoti visbieþâk krâðòi, krâsainie svârki, kas kopâ veica tamborçðanu. To vidû arî cçlonis bija meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâ apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar daudziem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði radîta jaunai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks noteikti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas laimîgas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir pârdevis savu produkciju pârdoðanai un kâ izsoles objekts pat bija apmeklçjums tajâ paðâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kur bûtu vçlams veikt daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp, jo îpaði daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Zinâmâ brîdî uzòçmums sagatavo kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðajâs kolekcijâs ir patieðâm liels atzinums, ka vairâk, pirms sâkat veikalu, viòi ir gatavi stundas rindâs, kas ir gatavas no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas nâk no ðîs dienas.Paðreizçjâ uzòçmuma augïus jau daudzus gadus ir novçrtçjuði arî patçrçtâji, arî laukos, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, es nevaru nepieminçt gûtâs gandarîjumu, kas apliecina, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

African Mango

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðava