Malkas apstrade

Kokapstrâde joprojâm ir ïoti vienkârða uzòçmçjdarbîbas nozare gadu gaitâ. Bez iemesla pçdçjam vai galdniekam, viena persona, kas izlemj vai nodarbina mâju ar daudziem darbiniekiem, ir droða ðîs profesijas izpausme.

Blakusproduktu, piemçram, ðíeldu un putekïu, izskats vienmçr ir fakts, kas vienmçr ir saistîts ar mehâniskâs kokapstrâdes procesu.

Ikviens, kurð vismaz reizi ir atradies galdniecîbas darbnîcâ, zina, ka pieredze pie galdniecîbas maðînâm var izraisît apavu apmatojumu un apavus. Tas tiek darîts ar nepiecieðamo stâvokli, galu galâ, tâ nav norma, kas ir rezultâts.

Ðíembu un naudas sodu klâtbûtne galdniecîbas zâlç rada cita veida draudus. Papildus apsvçrumiem, kas saistîti ar apìçrbu estçtiku, tie galvenokârt rada potenciâlu ugunsgrçka avotu. Þâvçtas, smalkas skaidas un putekïi ir ïoti viegli uzliesmojoði. Ja apsverat iespçju, ka zâìçjot koksni, vai arî izbraucot no elektriskâs instalâcijas faktiem, var viegli iedomâties ugunsgrçka vieglumu.

Vçl viena bîstama problçma ir vçrsta arî uz putekïiem, kas ir gaisâ esoðu daïiòu eksplozijas iespçja. Ðî fiziskâ parâdîba, kas ir vienkârða dzîvç, rada nopietnu kaitçjumu riskam atcerçties un veseliem cilvçkiem.

Ideâls risinâjums, lai ierobeþotu kokapstrâdes blakusproduktu brîvu pacelðanu, ir jâizvçlas atbilstoði izstrâdâts organisms, piemçram, putekïu noòemðanas sistçmas. Ðis ierîces modelis, kas visbieþâk ir tieði savienots ar maðînâm, ïaus putekïus un mikroshçmas izsûknçt vairâkâs to izcelsmes vietâs un pçc tam transportçt uz uzglabâðanas vietu. Pateicoties tam, ir ïoti çrti, uzlabojot paðreizçjo darbu.