Lex programma uzocmumiem

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas ir iesaistîtas jûsu uzòçmuma izveidç? Neatkarîgi no tâ, kâdâ adresç viòi vienkârði dara kaut ko - pilnîbâ vai pat païaujas uz gabaliem, mçríçjot uz iepriekð definçtâm adresçm vai virtuâliem plauktiem. Nav nozîmes, ja dodat lielu uzòçmumu, vidçja lieluma uzòçmumu, jûs esat mâjas palîdzîba vai vienkârði parasts pelçks cilvçks. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas noved jûs dzîvîbas posmos, pamatotâs situâcijâs tâs novieto uz pjedestâla.

Kas mûsdienu stadijâs nav viedtâlrunis vai planðetdators? Kas nepârskata fotoattçlu galerijas, filmas, neuzglabâ failus, kas saistâs ar internetu, vai arî tos nepârraida plaði pieejamiem "mâkoòiem"? Varbût jûs esat iemesls. Jums ir telefons, un jûs to izmantojat dabiskajam bûtiskajam jautâjumam, ko jûs aizòemat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai menedþerus, kas cilvçka vidû sasniedz savu avotu - smadzenes, kas ir jutîgas pret padomiem un, protams, nepiecieðamîbu uzglabât. Palîdziet mûsu galvai, neïaujiet savai mâjai izjaukt, pretoties bailçm un sâkt tikt galâ labâk ar bûtni. Es neplânoju? Protams - visi gribçtu. Tâpçc viòð sapòoja piedâvât mûsu uzglabâðanas sistçmu. Saglabâjot to, kas notiks ar personu, ko viòð kâdreiz ir izvçlçjies darît, ko vçlaties glabât. Cik âtri tika minçts iepriekð, jûs nolemjat, kas ir vçrtîba, un kas nav, un vçrtîgâm lietâm ir jâbût (jâ, bez tâ jûs nevarat apiet glabât un pareizi maríçt. Nepârtrauciet, ka jûs kaut ko aizmirsîsiet, pârtrauciet pat pieminçt ðâdas situâcijas, tâpçc tas, ko mçs piedâvâjam, sniedz jums lieliskas iespçjas, paver jaunas iespçjas, atklâj jaunus redzeslokus un dod jums visu dzîvi. Pateicoties tam, ka jûs izmantojat programmu, lai saglabâtu tçmas un domstarpîbas par ikdienas dzîvi, vismaz tie tiks ierakstîti ceïâ, kura beigâs, iespçjams, vismaz daïçji atrisinâs. Tas ir jûsu laiks, un laiks ir vçrts organizçt. Piedâvâjums bieþi tiek veikts maziem uzòçmçjiem, kuri nevçlas atrast stagnâciju, kas ir pamanâma iesâcçjiem un vîrieðiem, kuri ir amatieri privâtajâ jomâ. Neïaujiet sevi apmânît. Izvçlieties uzticamîbu.