Labaka zibspuldze

Lçtas zibspuldzes tiek izmantotas sprâdzienbîstamu zonu tuvumâ. Visâm tâm ir nesalauþamas lçcas, kâ arî ûdensnecaurlaidîgs un spçcîgs korpuss. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas vienmçr ir dekorçts ar baltu diodi, vienu jaunu un divâm sarkanâm.Lukturi var bût arî manuâli. Viòi ir droði, un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Veidlapa ir veidota tâ, ka tâ aizsargâ pret slîpâm virsmâm. Tas ir arî putekïu un ûdensnecaurlaidîgs. Tas ir izturîgâks pret kritieniem no salîdzinoði augstiem augstumiem. Tâ apgaismojuma laiks ir aptuveni 9 stundas, un arî îpaði noturîgs var ilgt lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, ir svarîgi to atrisinât uz jostas vai jostas cilpas.Atex zibspuldzes ir cita veida droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas nav jutîgs pret daudzâm konkurçjoðâm íimikâlijâm. Tam ir divi gaismas uzliesmojumi, kas atrodas konkrçtâ mâjoklî. Jûs varat tos paòemt atseviðíi vai pilnîgi.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro stabilu un fokusçtu gaismas plûsmu. Divas diodes uz íermeòa izstaro ïoti lielu, izkaisîtu gaismu. Íermenis ir spçcîgs pat labâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðim lukturim ir divi daþâdi slçdþi, bet tas noteikti kontrolç zibspuldzes funkcijas un pârçjo uz apgaismojuma telpu.Tajâ ir arî akumulators un lâdçtâjs, arî ar tîkla un automaðînas kabeïiem.Vçl viens hrd zibspuldzes veids ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar çrtu, spilgtu diodi, kas izstaro spçcîgu un fokusçtu gaismas staru. Tas rada plaðu spîdumu un ïauj redzçt mçríi lîdz 150 m. Ierîce ir daþâdos rokturos, pateicoties kuriem ir svarîgi pievienot íiverçm arî ugunsdzçsîbas íiveres, glâbðanas vai rûpnieciskâs darbîbas.Nâkamais atex zibspuldzes veids ir tie, kas ir paredzçti, lai uzturçtos apvidos, ko apdraud alkoholu un putekïu eksplozija.Ir dabiskas zibspuldzes, galvenokârt sarkanas, izgatavotas no mâkslîga íermeòa, kas pârvadâ elektrîbu. Tie nodroðina palîdzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem, kâ arî pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir îslaicîga vai nepârtraukta gaisma.