Kpc dokumentu tulkodana

Atex direktîva ir Eiropas Savienîbas lçmums, kas attiecas uz prasîbâm, kas jâizpilda produktiem, kurus vçlâk izmanto sprâdzienbîstamâs zonâs. Atex direktîva uzliek par pienâkumu katram ðâda ierîces raþotâjam iegût atbilstoðu sertifikâtu, kas apliecina tehnoloìiskâs dokumentâcijas atbilstîbu un trauka izskatu ar pastâvîgajâm droðîbas prasîbâm, ko tas sniedz pirms produktiem.

Direktîvâ ir definçtas daþâdas pazîmes atkarîbâ no aprîkojuma veida vai tâs izmantoðanas veida. Svarîga vajadzîba pçc sprâdzienbîstamîbas zonas atbilstoðas klasifikâcijas noteikðanas. Ðis novçrtçjums ir vçrsts uz îpaðu uzòçmumu, kas nodarbojas ar tiesîbâm, kas ietilpst atex produktu atbilstîbas sertifikâtu izsniegðanas jomâ.

Atex direktîva arî nosaka piemçrotu sprâdziendroðu ierîèu grupu klasifikâciju, kas ir atbildîgas par iekârtas aizsardzîbu pret sprâdzieniem, un darbiniekiem no kaitîgiem ievainojumiem, kâ arî dzîvîbas zaudçðanas izredzes.

Polijâ daþiem zîmoliem ir tiesîbas pârskatît un pârbaudît rakstu un izdot sertifikâtu par atbilstîbu principam atex. Ikvienam, kuram bûs jâiegâdâjas sprâdzienbîstamas iekârtas vai jâbût noderîgai, lai izmantotu telpâ, kas ir pakïauta sâkuma riskam, vispirms ir jâkoncentrçjas uz to, vai produkts ir piemçrots sertifikâts, kas ir saderîgs ar atex.

Visiem visiem un ikvienam, kas raþo iekârtas, kas paredzçtas ðâdiem projektiem, ir jâsniedz ðâds sertifikâts, jo tas kopâ ar noteikumu ir nepiecieðams ðâdu produktu pârdoðanai. Pateicoties stingru standartu izmantoðanai un pareizai to uzòçmumu izvçlei, kuri varçs îstenot vçlâkus pârskatus, atex direktîva ir ieviesusi nepiecieðamîbu rûpçties par produktu, kas vçlâk tiks izmantots teritorijâs, kas ir îpaði pakïautas negadîjumiem, kas saistîti ar iespçjamo sprâdzienu. Lîdz ðim ir jâatceras garantija, ka droðîba daudzâs darba vidçs palielinâsies un ka tas pats uzlabosies. Tâdçjâdi tas var pozitîvi ietekmçt ðâdu uzòçmumu izaugsmi, kâ arî paðu darbinieku attîstîbu, kas kopâ pâriet uz izmçrâmâm priekðrocîbâm.