Kolposkopija madej

Kolposkopi ir optiskie instrumenti, kas tika izgudroti 1930. gadâ un ko viòi veic ginekoloìiskâm pârbaudçm. Tie ir pilnîgi precîzâki no mehâniskiem testiem, jo tie ir digitâli çdieni, kas ir vçrtîgi funkciju meklçðanâ.

iesniegumsPirmkârt, to spçlçðana ir lielâka. Tûlît pçc pâris minûtçm pçc pçtîjuma sâkuma pacientam, kâ arî ârstçjoðajam ârstam tiek sniegts âtrs interpretâcijas rezultâts. Turklât, pirms íirurìiskas operâcijas, kurâs pacients tiek novirzîts ârstam, ginekologam, ka pateicoties tam, ka mçs esam kolposkopi, paòemiet kâdu vietu, kas nozîmç kïût par operâciju, tâpçc, iespçjams, labâk tos izskatît, analizçt un novçrtçt, kas prognozç daudz labâkai citai íirurìiskai operâcijai . Ðodien kolposkopi ir mûsdienîgas ierîces, kas tiek raþotas interesantâkâs rûpnîcâs, kas specializçjas medicînas ierîèu darbîbâ. Tos pârskata un izraisa daudzi mçìinâjumi, pateicoties kuriem kolposkopiskais izmeklçjums rada 80% efektivitâtes.

pçtniecîbaVisiem cilvçkiem jâdomâ par savu veselîbu. Par laimi, laiki, kad mçs sâkam vçl lielâku uzsvaru. Mums apkârt ir daudzas sociâlas kampaòas, kas veicina veselîgu dzîvesveidu, veselîgu uzturu, sportu, kâ arî lieliskus pçtîjumus. Kampaòas palîdz sievietei nekaunçties rîkoties ar krûts vai dzemdes kakla pârbaudçm. Pateicoties ðâdu jautâjumu regularitâtei, iespçjamais vçþa drauds var atrasties arî mazajâ stadijâ, vai arî, ja posms ir daudz progresîvs, cik viegli ir rîkoties.