Kolposkopija cin 2

PapiSTOPPapiSTOP - Atvadieties no kârpas, dzimumzîmçm un citâm nepilnîbâm!

Kolposkops ir optiskâs ierîces nosaukums, ko izmanto kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, un tas attiecas uz dzemdes kakla zonas analîzi, kanâla apakðçjo pusi un maksts un vulvas analîzi. Diemþçl arî pagâjuðajâ gadsimtâ kolposkopija kopumâ tika nepietiekami novçrtçta, un titri bija delikâts un delikâts, kâ arî objektîvs pârbaudîjums. Mûsdienâs var noskaidrot radikâlu pârmaiòu pozîciju attiecîbâ uz kolposkopisko pârbaudi, kas ir palielinâjusies sakarâ ar nepieredzçtu progresu dzemdes kakla patoloìijas diagnostikâ.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt atbilstoðus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un pçtîjums ðajâ posmâ nozîmç vçþa pilnîgu izârstçðanu. Kâ jau tika minçts, profesionâlâ kolposkops pieïauj ne tikai pasîvo novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnozi paredzamajâm neoplastiskâm pârmaiòâm. Kolposkopiskais izmeklçjums ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt, vai mçs faktiski veicam bîstamus soïus sievietes veselîbai ar vilcienu.Wulvoscopy var izmantot arî speciâlists, kas izmanto kolposkopu, t.i., ârçjo dzimumorgânu vizuâlo pârbaudi. Inovatîva tehnoloìija, ko lieto kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Pçdçjâs optiskâs ierîcçs izmantotâ izsmalcinâtâ elektronika un pantogrâfi, kas nodroðina precîzu daudzdimensiju kustîbu, ir veikti ar dabisku un lielu kolposkopiju, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâko daïu ðo kolposkopu var papildinât ar digitâlajâm ðûnâm, kas ïauj mainît jautâjuma gaitu vai padarît digitâlo arhivçðanu elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïos.