Kases limits 2016

Finanðu ministra rîkojumâ, kas tika uzturçts no 2015. gada 1. marta, ir paredzçta juridiskâ palîdzîba patçrçtâju situâcijai, ka tai ir pienâkums izmantot kases aparâtus. Ðajâs apmaiòâs tiks iekïauti nodokïu konsultanti blakus advokâtiem. Tomçr viòi nepieder notâriem. Kopumâ kases aparâtiem ir jâaizsargâ klienti, kuri parasti nesaòem palîdzîbas apstiprinâjumu. Mobilie fiskâlie biroji ir îpaði veltîti juristiem un nodokïu konsultantiem.

Finansu ministrijas îstenotâ obligâtâs fiskâlâs reìistrâcijas regulçjums ietvers juridiskas un medicîniskas profesijas, tostarp zobârstniecîbas, kosmçtikas, gastronomijas un mehâniskâs profesijas. Tâ vairs nesaòems ik gadu ieòçmumu summu. Viòu lieta tiks pielîdzinâta citâm profesijâm, ka ðis mçríis tika likts dzîvoklî daudz agrâk. Lîdz mûsdienâm juristi tika atbrîvoti no nepiecieðamîbas izmantot kases aparâtus, ja to gada ietekme nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu.Dzîvoklî ieviestâ ðíirne ir signâls, ka visiem juristiem, kas piedâvâ pakalpojumus fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, bûs jâreìistrçjas fiskâlajâ kabatâ, nav jçgas maksâjuma procedûrai.Tâpçc atvieglojumi ievieð likumdevçju tiem, kas vienkârði vçlas strâdât advokâtu laukumâ. Juridisko pakalpojumu piedâvâjuma uzsâkðanas gadîjumâ tikai 2015. gadâ advokâti tiks atbrîvoti no kases aparâtu piespieðanas uz diviem mçneðiem maijâ, kurâ viòi sâks savus pakalpojumus.Ministrija apliecina, ka nodokïu maksâtâji, kas izmanto reìistrâciju, izmantojot savu pakalpojumu kases aparâtus, atmaksâs lielâku pirkuma izmaksu devu. Tam ir tâds pats labvçlîgs rezultâts arî advokâtu piedâvâtâs tirdzniecîbas droðîbai, kâ arî patçrçtâju droðîbai. Darbâ tas nozîmç, ka no 2015. gada 1. marta visi advokâtu biroja lietotâji var pieprasît kvîti, kas apstiprinâs faktu par juridiskâs palîdzîbas saòemðanu.Ja viòð meklç notârus, viòiem nebûs jâreìistrçjas pakalpojumu apjomâ, bet tikai to darbîbu apjomâ, kas iekïautas ierakstâ A un P, ja netiek pârsniegts 20 tûkstoðu ierobeþojums vai ja maksâjums tiks izveidots bezskaidras naudas veidâ.