Juridiskie faili polija

Nozîmîgas neatbilstîbas tiesiskajâ regulçjumâ, kas darbojas Eiropas Savienîbas teritorijâs, kas pârceïas uz droðîbu, jo îpaði vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, nozîmçja to saskaòoðanu, izveidojot atbilstoðu direktîvu. Tâdçjâdi ATEX direktîva tika izveidota zonu zonâs, kas ir tieði pakïautas sprâdzienam.

Ðî juridiskâ pierâdîjuma nosaukums ir iegûts no franèu valodas, kas ir tieði atmosfçraSprâgstoðu. Ðâ noteikuma pamatuzdevums bija samazinât risku, ka apdraudçtais ir metâna vai ogïu putekïu sprâdziens. Pârvietojoties ar ðo dokumentu, dokuments ir arî plaði saistîts ar aizsargâjoðiem organismiem, kâ arî ierîcçm, kas tiek izmantotas sprâdzienbîstamîbas zonâs. Runa ðeit un par elektriskajâm ierîcçm.Kopâ ar ATEX direktîvas tiesîbu normâm sprâdzienbîstamîba iepriekðminçtajâs telpâs var rasties no uzglabâðanas, raþoðanas un, no otras puses, tâdu vielu izmantoðanas, kas sakarâ ar sasaisti ar gaisu vai citu vielu var izraisît iespçjamu sprâdzienu. Ðo pamatu zonâ var minçt galvenokârt uzliesmojoðus ðíidrumus, kâ arî to tvaikus, piemçram, spirtus, çterus un benzînus. Turklât jûs varat iekïaut uzliesmojoðas gâzes, piemçram, butânu, propânu, acetilçnu. Cits saturs ir putekïi un ðíiedras, piemçram, alvas putekïi, alumînija putekïi, koka putekïi un ogïu putekïi.Bet nav iespçjams aprakstît visu, kas ir ðajâ dokumentâ. Tâpçc, pçtot ðo normatîvo aktu kopumâ, ir jânorâda, ka tâ regulç visus nosacîjumus un ieteikumus sprâgstvielu virsmu sistçmu un rîku ietvaros. Tomçr jûsu materiâlos var izvçlçties detalizçtas vadlînijas. Jâatceras, ka jauni materiâli, kas regulç sprâdzienbîstamo zonu diapazonu ar metânu vai ogïu putekïiem, nevar atðíirties no ATEX principa.Jâatceras, ka visâm ierîcçm, kas tiek apkalpotas bîstamâs zonâs, jâbût diezgan maríçtâm ar CE zîmi, kas nozîmç, ka tas pats ir prasîjis, lai paziòotâ institûcija veiktu atbilstîbas novçrtçðanas procedûru.

https://bla-harir.eu/lv/

Jaunâs pieejas direktîva (tâ sauktâ ATEX direktîva, kas ir veiksmîga, ja ierîces neatbilst sprâdzienbîstamâs telpâs, norâda, ka dalîbvalsts var veikt pasâkumus ðâdu ierîèu atsaukðanai.