Jauna atex direktiva 2016 gada

ATEX direktîva mûsu tiesiskajâ kârtîbâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tâs tiek nogâdâtas lasîtâju produktos vietâs, kas ir pakïautas sprâdzienbîstamîbai. Attiecîgajiem produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Jautâjumâ par izskatâmâ normatîvâ akta noteikumiem, nodroðinâjuma lîmeni un papildus ar pçdçjo saistîto, katra novçrtçðanas procedûra galvenokârt ir saistîta ar draudiem videi, kurâ iekârta spçlçs.ATEX direktîvâ ir noteiktas stingras prasîbas, ka konkrçtam raþojumam ir jâbût atgrieztam potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Tomçr kâda zona tâ ir? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir daudz lielâka metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces atseviðíâs daïâs. Viòð ir divi no viòiem. Sâkumâ ir ierîces, kas savieno raktuves zemç un uz virsmâm, kas var bût metâna sprâdzienbîstamas. Otrâ grupa ir vçrsta uz ierîcçm, kas saistîtas ar ârvalstu vietâm, bet kurâm var bût sprâdzienbîstamas vides risks.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas attiecîbâ uz visâm iekârtâm, kas darbojas metâna / ogïu putekïu sprâdziena zonâs. Taèu saskaòotâkâ pasâkumâ var viegli atrast jutîgâkas prasîbas.

Jânodroðina, lai ierîces, kas praksç apstiprinâtas sprâdzienbîstamas vides tuvumâ, bûtu maríçtas ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz zîmes, kam jâbût acîmredzamam, redzamam, izturîgam un viegli.

Paziòojoðâ iestâde pârbauda visas iestâdes kontroles vai ir saprâtîga, lai nodroðinâtu atbilstîbu paðreizçjiem dizainparaugiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjo direktîvu aizstâs ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES.