Haccp darbinieku apmacibas karte

Daþâs izvçlçtajâs vietâs darbiniekam ir jâveic atbilstoða apmâcîba, kas viòam dod tiesîbas veikt attiecîgo darbîbu. Darbinieku apmâcîbas parasti koncentrçjas uz cilvçkiem, kuri jau ir definçti karjerâ, un domâ par to, kas ir konkrçtâ vieta. Apmâcîbas jâorganizç speciâlistiem, kas ir îpaði pieðíirti pçdçjai vçrtîbai. Lai apmâcîba bûtu veiksmîga, kapteinim ir jâbût svarîgiem jçdzieniem, kas saistîti ar mâcîbâm un ðâdu ieguldîjumu sajûtu personai.

Darbinieku apmâcîba var dot uzòçmumam daudz priekðrocîbu. Ðodien nav zinâms, ka uzòçmuma pareiza darbîba pirmâm kârtâm ir labi un talantîgi cilvçki. Uzòçmumiem, kas nepiedâvâs apmâcîbu saviem viesiem, draud zaudçt taisnîgos cilvçkus un apturçt uzòçmuma attîstîbu. Uzòçmumam ir nepiecieðams pârdot savus viesus attîstîbai, apmâcîba atbilst zinâðanu padziïinâðanai un lîdz ar to arî piedâvâjumam. Ja uzòçmumam ir jâpaliek tirgû, tai nâkotnç ir jâskatâs, jâpiedâvâ jaunas rakstzîmes un pieòçmumi. Bet ðajâ ieradumâ var gût panâkumus.

Lai apmâcîba bûtu efektîva, tai jâbût labi izvçlçtai. Ko tas nozîmç? Uzòçmumam ir jâapmâca ðâdâ veidâ un jâizpilda tâds nosacîjums, ka konkurence praktiski nav iespçjama. Katrs ieguvums ir bîstams paðnovçrtçjuma skaits, kas darba devçjam ïaus redzçt savas kïûdas un pat ierobeþot tâs. Mçs varam atðíirt trîs apmâcîbu veidus, kas tiks veikti, lai uzlabotu darbinieku kvalifikâciju. Pirmâ atslçga ir profesionâlâ apmâcîba, kam seko apmâcîba mîkstâs jomâs, tikpat svarîga valodu apmâcîba un attiecîgâ daïa, t.i., veselîbas un droðîbas apmâcîba.