Guriu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs atradâs ðaurâkajâ problçmâ un pilnîba kïuva netraucçta. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu spçjas tika izmantotas diezgan viegli un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar tîru apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði ðim laikam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas drçbes no karstâkâs kolekcijas. Ienâkumi no ðîs izsoles tiks atzîmçti kâ neatkarîga bçrnu mâja. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un labas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir iekïâvuði savas preces izsolç, un, kad izsoles priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kur atðíirîgas kolekcijas bûtu labas, nevis stacionâras.Paðu apìçrbu zîmols pastâv tikai ar bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Viòam ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi ðî vçrtîba sniedz kolekcijas apmaiòâ ar labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir grûti atpazîstamas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas garâs rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas izpauþas ðajâ konkrçtajâ dienâ.Ðîs iezîmes raksti no daudziem gadiem ganâs lielâ mçrâ patçrçtâju vidû, kas joprojâm atrodas blakus, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un ko viòi apgalvo, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

https://psori-m24.eu/lv/PsoriMilk - Labâkâ psoriâzes âdas kopðana!

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba